nieuws

Limburg wil verruiming van bouwmogelijkheden

bouwbreed Premium

Limburg wil in de periode 2005 -2010 minimaal 13000 woningen bouwen. Verder pleit de provincie voor een verruiming van de bouwmogelijkheden van de gemeente Maastricht. oberhaupt wil de provincie binnen de uitgangspunten van de Vinex de begrenzing van de stadsgewesten oprekken.

Dit blijkt uit de brief die het college van Gedeputeerde Staten aan het ministerie van VROM heeft gestuurd. Het gaat hierbij om een reactie op de voorstellen voor de actualisering van de Vierde Nota-extra. Globaal komen die voor wat betreft Limburg neer op het bouwen van in ieder geval zo’n 11.000 woningen en het realiseren van 306 hectare bedrijventerrein.

Volgens het provinciebestuur is dit aantal echter niet voldoende. GS verwijzen in hun reactie dan ook naar de eerder in overleg met het Rijk opgestelde nota ‘Verkenning ruimtelijke oplossingsrichtingen voor de verstedelijkingsopgave Limburgse stadsgewesten in de periode 2005-2010’. Hierin wordt de woningbehoefte voor de periode 2005 tot 2010 voor geheel Limburg op 13.000 woningen geraamd. “Wij stellen ons derhalve op het standpunt dat bij de in het vooruitzicht gestelde uitvoeringsafspraken de door de provincie berekende woningbehoefte uitgangspunt dient te vormen”, zo stellen GS in de brief vast.

Ook voor wat betreft de bufferzones die in de partiele herziening van de planologische kernbeslissing rond de stadsgewesten zijn getrokken, zitten Limburg dwars. In de reactie op de voornemens zeggen GS deze min of meer als te knellend te beschouwen.

Als voorbeeld geeft het provinciebestuur de kwestie Maastricht. In de actualisering van de Vinex wordt gesteld dat de woningbouwopgave hier in bestaand stedelijk gebied ontwikkeld kan worden. Op de PKB-regiokaart Zuid wordt hiermee de begrenzing aangegeven. In de eerder genoemde verkenningsnota wordt echter al gezinspeeld op het feit dat in Maastricht een of meerdere nieuwe woningbouwlocaties buiten de vigerende begrenzing van het stedelijk gebied moeten worden ontwikkeld. Momenteel wordt er gekeken naar bebouwingsmogelijkheden in Maastricht-oost buiten het stedelijk gebied.

Bedrijventerreinen

“Aangezien”, zo stellen GS in de brief aan het ministerie van VROM, niet kan worden uitgesloten dat benutting van deze locaties aan de orde zak zijn in de periode 2005 tot 2010 en de ontwikkeling niet belemmert dient te worden, zijn wij van mening dat in de Actualisering Vinex ruimte dient te worden geboden voor een aanpassing van de begrenzing op het moment dat de noodzaak daartoe door de provincie kan worden aangetoond.”

Ook voor de realisering van bovenregionale bedrijventerreinen pleit het provinciebestuur voor het minder strak en star begrenzen van de mogelijkheden rond de stadsgewesten. “Wij pleiten voor ruimte voor het binnen de uitgangspunten van de Vinex oprekken van de indicatieve begrenzing van de stadsgewesten in Zuid Limburg”, zo vat Gedeputeerde Staten samen.

Reageer op dit artikel