nieuws

Brabant wil onderzoek naar mogelijkheden transport per buisleiding

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant wil de mogelijkheden onderzoeken van transport per buisleiding. Daarbij denkt de provincie vooral aan kortere afstanden (stadsdistributie) omdat langere afstanden voornamelijk een verantwoordelijkheid van het Rijk zijn.

In het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) dat gisteren door gedeputeerde Arie van Harten is gepresenteerd, wordt dit voorgesteld als een van de manieren waarop de provincie de steeds toenemende automobiliteit inclusief goederenvervoer over de weg te lijf wil gaan.

Daarnaast wil de provincie het fietsen meer stimuleren en daartoe ook de infrastructuur aanpassen. Ook zaken als een betere benutting van de huidige infrastructuur, een beperkte uitbreiding ervan en de aanleg van doelgroepstroken voor het goederenvervoer staan op het verlanglijstje.

Rijksbeleid

Dit alles is nodig omdat de bereikbaarheid van Brabant steeds verder onder druk komt te staan. Bij ongewijzigd beleid, zo is berekend, zal in de periode 1990-2010 het aantal autokilometers toenemen met circa 55%.

Dit zal een sterke overbelasting van het hoofdwegennet en een toenemende druk op het onderliggende wegennet tot gevolg hebben.

In de strijd tegen de te verwachten congestie verwacht de provincie veel van het rijksbeleid gericht op het verminderen van het gebruik van de auto.

Daarnaast echter toont zij zich voorstander van het gefaseerd en gedifferentieerd invoeren van een maximum snelheid van 90 km/u op (delen van) autosnelwegen.

Om het goederenvervoer verder in goede banen te leiden wil Brabant ook een verschuiving naar vervoer over water. Daarvoor zijn aanpassingen en vooral verdieping van Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal nodig.

Voor de provincie liggen de kosten van uitvoering van infrastructurele maatregelen uit het PVVP over de periode 1996-2010 op zo’n f. 1,1 miljard. Bij een gelijkblijvend investeringsvolume is daarvan f. 839 miljoen beschikbaar. Voor het resterende deel moet nog dekking worden gevonden.De bedoeling is dat uiteindelijk in maart 1998 het PVVP in Provinciale Staten wordt behandeld.

Reageer op dit artikel