nieuws

Alternatief plan A4-noord bespaart f. 150 miljoen

bouwbreed

De verdiepte aanleg in een overdekte tunnel van de A4-noord in het stedelijk gebied van Vlaardingen en Schiedam kan vele miljoenen goedkoper dan tot nu toe werd aangenomen. NBM-Amstelland, de Hopman Groep en Groep 5 Architecten hebben een alternatief ontwikkeld dat f. 150 miljoen goedkoper is dan de zogenoemde regio-variant.

In het alternatief wordt uitgegaan van een overdekte tunnelbak van 1500 meter lengte tussen het Kethelplein en de Woudweg, die op het diepste punt zo’n 2,5 meter boven het maaiveld uitsteekt. Op en langs de tunnelbak is ruimte voor 1057 woningen waarvoor door het consortium eveneens plannen zijn geschetst. In de plannen wordt uitgegaan van 20% sociale woningbouw en 80% vrije sector.

Door de halfverdiepte tunnelbak wordt een besparing gerealiseerd van f. 150 miljoen ten opzichte van de regio-variant zoals die vorige week door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de Rotterdamse regio is gepresenteerd. Die variant ging uit van inpassing van de A4 door middel van een tunnel van 1650 meter lang. Ook in dat plan was woningbouw op de ‘parktunnel’ voorzien. De kosten van dat plan worden geraamd op f. 800 miljoen.

Uit een toelichting op de plannen bleek het te gaan om in totaal 25 hectare die daardoor beschikbaar komt voor bebouwing. Dat betekent dat een woningdichtheid van zo’n 40 woningen per hectare wordt bereikt, “niet ongebruikelijk in verstedelijkt gebied”. De tunnelbak zelf voldoet aan alle specificaties waaraan ook de Beneluxtunnel voldoet.

PvdA-variant

Op basis van de NBM-Amstelland c.s. variant heeft de statenfractie van de PvdA een variant ontwikkeld inclusief het gedeelte door Midden-Delfland tot aan de Kruithuisweg. Het gaat dan om een stuk dat nog 4 kilometer langer is door het open gebied.

In de oorspronkelijke plannen van minister Jorritsma wordt uitgegaan van een weg die op maaiveldniveau ligt. Dit betekent hoge geluidswallen van 13 meter aflopen naar zo’n 2,5 meter, waardoor de natuur van Midden-Delfland wordt doorsneden.

Volgens PvdA-statenlid Marnix Norder biedt de besparing van de consortium-plannen ruimte om ook in Midden-Delfland te kiezen voor ondertunneling van de weg.

“De plannen van Rijkswaterstaat kosten f. 430 miljoen inclusief f. 60 miljoen voor natuurcompensatie. De regio-variant kost f. 800 miljoen. Die variant betekent al een verbetering voor het stedelijk gebied van Schiedam en Vlaardingen. Maar de aantasting van Midden-Delfland blijft”, aldus Norder.

Hij toonde zich dan ook verheugd over het uitstel dat de Tweede Kamer de provincie en de regio heeft geboden. Dat bood hem de gelegenheid te bekijken of andere alternatieven die zowel het stedelijk gebied als het open gebied van Midden-Delfland beschermen, voorhanden waren.

“Het alternatief van NBM-Amstelland c.s. levert een besparing op van f. 150 miljoen. Doe daarbij de f. 60 miljoen natuurcompensatie en je hebt praktisch voldoende om Midden-Delfland geheel te ondertunnelen. Dat is 4 kilometer, terwijl een tunnel zo’n f. 60 miljoen per kilometer kost”, zo zei Norder.

Daarbij gaat hij er al vanuit dat Jorritsma bereid zou zijn akkoord te gaan met de regio-variant, hetgeen onwaarschijnlijk is. De keuze zal dus aan de Tweede Kamer zijn die binnenkort gaat praten over het A4-noordtrace. Daarbij zal wellicht het gegeven dat 25 hectare grond voor woningbouw niet elders binnen de toch al drukbevolkte regio gevonden behoeft te worden, een rol spelen.

Komende uit de Benelux-tunnel (op de foto van rechts naar links) zal de automobilist die de A4 richting Rijswijk blijft volgen de ingang van de tunnel ke herkennen aan het kegelvormige gebouw dat die ingang markeert. Anderhalve kilometer verder heeft Groep 5 boerderij-achtige woningen in lage dichtheid in gedachten die de overgang naar het open gebied aangeven. Daartussen meergezinswoningen in middelhoogbouw en eengezinswoningen.

Reageer op dit artikel