nieuws

Zeeland wil tien kilometer dijkvak snel versterken

bouwbreed

Tien kilometer Zeeuws dijkvak moet snel worden versterkt. De steenbekleding op de dijken is dermate zwak dat het nemen van maatregelen noodzakelijk is. De tien kilometer dijkvak maakt onderdeel uit van de minimaal honderd kilometer aan Zeeuwse dijk waarvan de glooiing onvoldoende is. In 2004 moeten deze waterkeringen op hoogte zijn.

In overleg met de waterschappen zijn door rijkswaterstaat een aantal slechte dijkvakken uitgezocht om zo snel mogelijk te verhogen. Bij elkaar gaat het om tien kilometer dijkvak die zal worden opgehoogd. Het gaat om de volgende poen:

– Borsselepolder (drie kilometer tussen de Ellewoutsdijkpolder en het gemaal bij Borsele)

– Kruispolder en Wilhelmuspolder (vanaf Walsoorden vier kilometer in oostelijke richting)

Kleine Huissenspolder en Eendragtpolder (ten oosten van Terneuzen over ongeveer 2,5 kilometer)

– Hans van Kruiningenpolder (ten oosten van Breskens over ruim een kilometer)

Het bestek voor de Borsselepolder is inmiddels klaar en aan de provincie gestuurd. De aanbesteding wordt op 5 maart gehouden. In de eerste week van april moet met het werk worden begonnen. Het tweede bestek wordt begin april aanbesteed, het derde eind april en het laatste begin mei. In principe moeten alle werken nog voor 1 oktober worden opgeleverd.

Bij de keuze van de dijkvakken zijn nogal wat criteria gesteld. Zo moest onder andere de huidige bekleding duidelijk als zwak uit de toets komen en over de glooiingtafels beneden hoogwater moest duidelijkheid zijn: of goed of slecht en de herstelwerkzaamheden moeten in principe eenvoudig zijn. Dit te houdt in dat er geen nieuwe technieken worden toegepast en dat er geen aantasting van bestaande natuurwaarden aan de orde is. In de meeste gevallen behelsen de werkzaamheden het vervangen van vaak dunne betonblokken door dikke betonzuilen.

Onvoldoende

De tien kilometer dijkvak die nu snel worden aangepakt maken onderdeel uit van de minimaal honderd kilometer Zeeuws dijkvak waarvan de glooiing onvoldoende is. Bij elkaar telt Zeeland ruim driehonderd kilometer aan dijken. Volgens de provincie Zeeland zal het nog een zware dobber worden om de 100 kilometer in het jaar 2004 gereed te hebben. Zoals bekend worden alle dijken in 2005 voor de tweede keer getoetst. Rijkswaterstaat voert de regie over de herstelwerkzaamheden. In het po wordt verder nauw samengewerkt met de dijkbeheerders. De voortgang van de werken wordt bewaakt in het ingestelde Bestuurlijk Overleg en het Technisch Overleg. Daarin participeren het rijk, de provincie en de waterschappen.

Er is voor de werkzaamheden nog geen geld gereserveerd op de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De verwachting is dat minister Jorritsma binnenkort een plan van aanpak in het kabinet en de kamer aan de orde zal brengen. Dit heeft geen gevolgen voor de poen waarvoor de voorbereiding getroffen worden, aldus de provincie.

Reageer op dit artikel