nieuws

Tommel overweegt subsidie voor experiment met jaarmodel ‘Seizoenwerkloosheid gww sterk terugdringen’

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Tommel wil samen met de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken bekijken of er subsidie gegeven kan worden voor het experiment met het zogenoemde jaarmodel in de gww-sector. De bewindsman verwacht dat dit experiment een forse daling van de seizoenwerkloosheid tot gevolg zal hebben.

In een brief aan de partijen bij de cao voor het bouwbedrijf schrijft Tommel momenteel te onderzoeken of het mogelijk is dit proefpo onder bepaalde voorwaarden financieel te ondersteunen. Daarbij denkt hij voorlopig aan de volgende opzet: voor 625 werknemers wordt, indien dit door leegloop noodzakelijk blijkt, een bijdrage gegeven van f. 12,45 per man voor elk uur dat er ’s winters, ondanks alle inspanningen van werkgevers en werknemers, niet gewerkt kan worden. Hieraan is een maximum gesteld van f. 3.000 per werknemer. Daarnaast wil hij werkgevers ter begeleiding van het experiment f. 500 per werknemer te geven met een maximum van f. 5000 per vestigingsplaats van een bedrijf.

Of de subsidie er komt, is afhankelijk van goedkeuring door het parlement.

Terugdringen

“Ik verwacht van het experiment met dit zogenaamde jaarmodel gww, dat het de seizoenwerkloosheid krachtig zal terugdringen. Dit zal het imago van de de gww-sector sterk verbeteren, omdat er geen aanleiding meer is voor aannemers om hun werknemers aan het begin van de winter te ontslaan”, zo schrijft de staatssecretaris. Daarnaast verwacht hij dat het jaarmodel bijdraagt aan kostenbesparingen, verhoging van de kwaliteit, innovatie en nauwere samenwerking tussen opdrachtgevende overheden en bouwondernemingen. Door ook te werken met meerjarige afspraken tussen overheden en private marktpartijen, worden ingesleten jaarlijks terugkerende cultuurpatronen doorbroken.

De bewindsman vindt dat er voor een goede uitvoering van het experiment een cultuuromslag bereikt moet worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat een groot aantal werknemers aan het experiment meedoet.

Om inzicht te krijgen in het aantal deelnemers wil hij zo spoedig mogelijk na 15 maart (de datum waarop de inschrijvingstermijn voor het experiment sluit) overleg met de cao-partijen.

Het experiment met het jaarmodel gaat 15 april van start. Daaraan zullen 15 bedrijven gaan meewerken.

Binnen het experiment gaat er flexibeler gewerkt worden. Van medio april tot medio november ke deelnemende werknemers maximaal 5 uur per week boven de gebruikelijke 40 uur opsparen. Die gespaarde uren worden niet uitbetaald, maar gecompenseerd in de resterende periode van het jaar waarin het werkaanbod traditioneel laag is.

Op die manier ke werknemers, afhankelijk van het aantal gespaarde uren in die periode 5 tot 7 weken vrij zijn inclusief de collectieve wintersluiting.

Deelnemers

Tot 15 maart ke gww-bedrijven zich aanmelden om mee te doen aan het experiment. Uit de aanmeldingen kiest het GWWO-secretariaat 15 bedrijven uit verdeeld over de verschillende sectoren binnen de gww. Ook wordt gekeken naar een verdeling over grootteklasse.

Reageer op dit artikel