nieuws

Ruim 500 woningen minder dan behoefteraming Zeeland beperkt leegstand met bouw 10.000 woningen

bouwbreed Premium

De provincie Zeeland wil de komende tien jaar ruim 10.000 nieuwe woningen bouwen. Dat zijn er 564 minder dan op basis van de uitbreidingsbehoefte is berekend. Op die manier hoopt de provincie de leegstand naar een aanvaardbaar niveau te brengen.

Dit staat in het concept van de provincie Zeeland voor het woningbouwprogramma 1997-2006. Gedeputeerde Staten hebben dit voorstel vastgesteld en naar gemeenten voor commentaar gestuurd.

Gemiddeld worden van 1997 tot met 2000 tussen de 1550 en 1950 huizen per jaar bijgebouwd. In de periode tot en met 2006 zal de uitbreidingsbehoefte afnemen tot tussen de 1350 en 1750 woningen per jaar.

Bij de verdeling van de nieuwbouw is het beleid er op gericht dat iedere gemeente en kern woningen mag bouwen voor de eigen lokale behoefte. Daarnaast zijn er drie ontwikkelingszones aangewezen die een groot deel van de migratieoverschotten zullen huisvesten. Die ontwikkelingszones zijn het stadsgewest Vlissingen/Middelburg, Goes en de Kanaalzone. Waarbij het stadsgewest Vlissingen/Middelburg relatief het grootste aandeel voor haar rekening zal nemen (zie tabel).

De basis voor dit nieuwe programma is wat optimistischer dan in 1993. Zowel voor de natuurlijke aanwas als voor de migratie zijn de aantallen nu hoger. Met name de migratie op de langere termijn is positief. In de bevolkingsprognose uit 1993 werd een toename voorzien van 7400 mensen. In de prognose van 1997 wordt de toename geschat op 12.800 personen. In 2006 zal Zeeland 381.360 inwoners hebben.

Genoeg bouwgrond

Globaal gezien kan met de nog beschikbare bouwgrond de in dit woningbouwprogramma berekende uitbreidingen royaal worden bediend. Per regio zijn er echter grote verschillen.

Het woningbouwprogramma is niet uitgesplitst naar type, prijs en huur- of koopsector. Dit kan volgens de provincie het beste op lokaal en regionaal niveau gebeuren in overleg met marktpartijen en gemeenten. Dit omdat het landelijk onderzoek voor Zeeland alleen steekproefsgewijs is gedaan. En tegelijkertijd hebben verschillende gemeenten al een volkshuisvestingsplan of notitie 6gemaakt. Wel komt overal naar voren dat er een tekort is aan specifiek voor ouderen geschikte woningen en koopwoningen in de middeldure en dure sector.

Leegstand nog te hoog

De leegstand is per saldo voor de hele provincie nog te hoog. Uitgangspunt is dat per woningmarktgebied de te hoge leegstand in de periode tot 2000 wordt teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Dit betekent dat in enkele gebieden minder woningen gebouwd worden. Want de provincie wil koste wat kost voorkomen dat wordt gebouwd voor de leegstand.

De provincie kenmerkt zich al jaren door relatief hoge leegstand. In 1996 was de leegstand in heel Zeeland 2,8 procent, terwijl het aanvaardbare maximum op 2,5 procent is gesteld. De leegstand verschilt regionaal. Tholen, Walcheren en De Bevelanden hebben een meer dan gemiddelde leegstand. De grote steden hebben hierin weer een onevenredig groot aandeel. Ook in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen is sprake van enige spanning op de woningmarkt.

Het ontstaan van de hoge leegstand is door de bank genomen het resultaat van marktmechanismen. Door een groot aanbod van woningen, gunstige marktomstandigheden voor de koopsector (lage rente) en de steeds maar stijgende huren is de vraag naar nieuwe koopwoningen groot.

De consument maakt een kwaliteitssprong. De bestaande woningbouw biedt niet de kwaliteit (vooral in woontechnisch opzicht) of is verhoudingsgewijs te duur (met name de middeldure huursector).

Vervangingsbehoefte

Op de planningslijsten 1997-2000 is door de gemeenten een vervangingsbehoefte aangegeven van 1395 woningen. Dat zijn ongeveer 350 woningen per jaar. Dit is 150 woningen per jaar minder dan waarmee in het woningbouwprogramma 1995-1998 nog rekening was gehouden. Dit is waarschijnlijk het gevolg van omvangrijke sloopprogramma’s in de gemeenten Axel, Sas van Gent, Terneuzen, Vlissingen en Goes.

Als gevolg van slechte bouwkundige kwaliteit en huidige marktontwikkelingen wordt voor 1997-2006 een vervangings- en herstructureringsopgave voorzien van jaarlijks 350 tot 750 woningen. De werkelijke aantallen zijn sterk afhankelijk van een actief gemeentelijk beleid.

Reageer op dit artikel