nieuws

Maleisie wil op buitenlands bedrijf ke bouwen

bouwbreed

“In Maleisie heerst het meest stabiele politieke en economische klimaat van Zuidoost-Azie. Het land maakt weinig abrupte veranderingen door. Mede daardoor geniet het een niet onaanzienlijke belangstelling van buitenlandse investeerders. De overheid treft ook zelf maatregelen om de economie in gang te houden. Over het geheel genomen ligt het opleidingsniveau in Maleisie redelijk hoog. Alleen wanneer zeer hoogwaardige kwesties aandacht vragen zoals de infrastructuur blijkt dat niveau toch niet voldoende te zijn. En dat schept mogelijkheden voor bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven die de ontbrekende kennis in een gezamenlijk bedrijf inbrengen”, zegt E. Gerritsen van de Economische Faculteitsvereniging Groningen/Stichting Internationale Studiepoen.

“Vooralsnog investeren Nederlandse bedrijven minder in Maleisie dan in Thailand of Indonesie,” weet Gerritsen. “Een grotere activiteit legt bijvoorbeeld Belgie aan de dag. Dat gebeurt dan vaak met de gedachte dat de interesse voor Maleisie als opstap kan dienen voor poen elders in het zuidoosten van Azie. De stabiliteit en de belangstelling die dat bij investeerders teweeg brengt nemen niet weg dat de Maleisische samenleving nogal complex is. Sinds de onafhankelijkheid probeert de regering de oorspronkelijke bevolking meer bij de ontwikkeling van het land te betrekken. Aanvankelijk waren het vooral de Chinese inwoners die zichzelf vooruit hielpen. Je ziet nu dat de zogeheten Malay op velerlei wijze worden bevoordeeld met privileges die de andere bevolkingsgroepen niet hebben.”

Machtscentra

“Sommigen menen dat het islamitische karakter van Maleisie mettertijd de bron van politieke onrust kan zijn,” legt Gerritsen uit. “In het land heb je een uitermate conservatieve bevolkingsgroep die de islam als enige norm ingevoerd wil zien. Die hebben doorgaans een Maleisische opleiding. Verder is er een groep Malay met een Britsgerichte opleiding. Die bepaalt in hoge mate de samenstelling van het landsbestuur en andere machtscentra. Deze mensen proberen de gulden middenweg te vinden tussen de nieuwe economisch groei en de islamitische traditie. Een soortgelijke verdeling tref je onder de Chinese bevolkingsgroep aan. In Kelantan, Belize en enkele andere noordelijke deelstaten is 90 procent islam en bestaat de bevolking voor 90 procent uit Malay. De eerst genoemde deelstaat probeerde eerder een eigen wet door te voeren die de Malay op vergaande wijze zou bevoordelen ten koste van de andere bevolkingsgroepen. Het centrale bestuur in Kuala Lumpur stak daar echter een stokje voor.”

“Dat stokje deed echter geen afbreuk aan de harmonie die Maleisie zoveel als mogelijk wil handhaven,” stelt Gerritsen. “Als gevolg daarvan valt ook niet te rekenen met de komst van een uitgesproken islamitische staat zoals dat bijvoorbeeld nu in Pakistan staat te gebeuren. Temeer niet omdat ook grote groepen Malay hun voordeel doen met de huidige economische groei en met de moderne gang van zaken. Het vinden van een gulden middenweg ligt eerder in de verwachting. Ook al omdat om en nabij de helft van de bevolking van niet-Maleisische oorsprong is. Daar komt bij dat de economische groeicentra niet in de uitgesproken islamitische deelstaten liggen. Een extra bewijs leveren de afgelopen verkiezingen waarbij de regeringspartij zo’n 80 procent van de stemmen kreeg. Bij die uitslag kun je overigens wel enkele vraagtekens zetten omdat Maleisie censuur oplegt en de resultaten van partijen die niet geheel achter het regeringsbeleid staan ongeldig verklaart.”

Groei

“Tot de eerder genoemde economische groeicentra behoort onder meer de agglomeratie Kuala Lumpur,” licht Gerritsen toe. “Groei treedt vooral op in de steden waar eerder de Nederlanders en de Britten actief waren en die liggen nagenoeg allemaal aan de westkust van Maleisie. De activiteiten zijn evenwel redelijk gelijkmatig over het land verdeeld zodat er ook niet echt sprake is van binnenlandse migratie naar de meer geindustrialiseerde regio’s. Achtergebleven is daarentegen het gebied aan de oostkust en daaraan zal in de komende tijd weinig veranderen. Over het geheel genomen ligt het werkloosheidscijfer onder de 2 procent en volgens sommigen zelfs onder de 1 procent. Daarmee dreigt het gevaar van een gigantische inflatie en in het verlengde daarvan instabiliteit. De overheid probeert dat gevaar met passende maatregelen af te wenden. Afremmen van economische groei moet echter uitermate voorzichtig gebeuren omdat ook dat het gevaar van instabiliteit in zich draagt.”

Kennis

“Deze maatregelen beperken niet de investeringsmogelijkheden van buitenlandse ondernemingen,” vindt Gerritsen. “Maleisie wil dat de eigen bedrijven over enkele jaren volledig mee ke doen op de wereldmarkt. En dat lukt alleen wanneer ze buitenlandse kennis ke verwerven. In het verlengde daarvan zal de regering ook alle binnenlandse beperkingen voor het buitenlandse bedrijf laten varen. Tot dat moment vergeeft de overheid (bouw)opdrachten hoofdzakelijk aan bedrijven van de etnische Malay-bevolking. Die ke zich in samenwerking met buitenlandse ondernemingen hoogtechnologische kennis eigen maken. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de verbetering van de exportpositie voor het Maleisische bedrijf.”

Eduard Gerritsen: ‘Groei treedt vooral op in de steden waar eerder de Nederlanders en de Britten actief waren en die liggen nagenoeg allemaal aan de westkust van Maleisie.’ foto Anko Wieringa

De Stichting Internationale

Studiepoen van de Economische Faculteitsvereniging van de Rijksuniversiteit Groningen laat zestien vergevorderde doctoraalstudenten de kansen verkennen voor bedrijven in Maleisie en Singapore. Het po moet onder meer inzicht geven in de mogelijkheden voor investeringen. Voorts wordt gezocht naar handelspartners, leveranciers en afnemers voor Nederlandse ondernemingen. Daarbij ke bedrijven specifieke onderwerpen in studie geven. Nadere inlichtingen verstrekt E. Gerritsen via telefoon (050) 363 71 62, fax (050) 363 72 08 en E-mail EFV0207eco.rug.nl.

Reageer op dit artikel