nieuws

Makelaars nog niet in het vizier

bouwbreed

We moeten ruiterlijk bekennen dat het doorbladeren van de oude leggers, waaruit we de geschiedenis van Cobouw trachten te beschrijven, voor een oud-hoofdredacteur van dit blad een zeer aangename bezigheid is. Je komt terecht in situaties, waaraan je in de verste verten niet had gedacht.

Na de verhalen uit het oude Amsterdam, waren er ook andere zaken waar het oog op viel. Zo bemerkten we bij het doornemen van de eerste en veel latere jaargangen van het ‘Advertentieblad’, dat makelaars niet te pas komen aan de wekelijkse talrijke verkopingen van onroerend goed die in het weekblad in steeds forsere opmaak worden aangekondigd.

Makelaars

De reden van deze afwezigheid van de bemiddelaars die tegenwoordig zo’n belangrijke rol spelen wordt verklaard in het standaardwerk van mr.J.de Jongh: ‘De Nederlandse Makelaardij’.

De makelaars vormmen van oudsher een gilde. Zij worden in hun functie benoemd door de stedelijke overheid. Dat blijft eeuwenlang zo. Dit benoemingsrecht vervalt echter in de Franse tijd, omdat het niet past in de Code Commerce die vanuit Parijs wordt voorgeschreven. Het ongenoegen van de stadsbestuurders is groot. Zij laten zich hun rechten niet ontnemen en gaan rustig voort makelaars te benoemen.

Niet officieel

Makelaars in onroerend goed zijn daar niet bij. In deze sector verlenen zij hun diensten officieel niet. Wanneer het Koninkrijk in 1838 behoefte krijgt aan een nieuwe wetgeving komt de vraag aan de orde of de positie van de makelaar in onroerend goed bij de wet moet worden geregeld.

De wettekst die tot stand komt luidt: ‘De werkzaamheden der makelaars bestaan in het voor hun meesters koopen van waren en koopmanschappen, schepen, openbare fondsen en andere effecten en obligaties, wisselbrieven, orderbriefjes en andere handelspapieren, het bezorgen van discompten, assurantien, bodemerijen en bevrachtingen van schepen, van gelden op belening of anderszins.’

En nu blijft het jarenlang een fel omstreden vraag of dit ‘anderszins’ de makelaar nu in-of uitsloot van wettelijke erkenning.

Tot 1934 heeft het geduurd voor men het in het parlement hierover eens was en de erkenning een feit werd.

Omdat de stichter van het ‘Advertentieblad’ de tekenen des tijds begreep kon hij de juiste manier vinden om de aandacht op zijn blad te vestigen. En hij deed dat met volharding. Tegenwoordig zou men zeggen, dat een zekere agressiviteit bij de werving hem niet vreemd was. We hebben het al een gevoel voor ‘marketing’ genoemd. Wellicht zou hij heden een plaats mogen innemen in de rij van ‘verborgen verleiders’.

Unique Selling Points

Is Theodorus Ten Hagen in zijn eerste aankondigingen al zo listig geweest om de verkopers van roerende en onroerende goederen te wijzen op het voordeel dat zijn blad een gehele week bleef circuleren en dat een ‘Advertentie eenmaals ’s weeks geplaatst, dezelfde uitwerking heeft als ware deze gedurende zeven achtereenvolgende dagen ‘herhaald’, later draagt hij nog andere argumenten aan om boeren, burgers en buitenlui -dat waren inderdaad zijn potentiele abonnees- van de waarde van zijn blad te doordringen.

Onomwonden deelt hij in latere nummers mee dat zijn ‘Advertentieblad’ door de meeste HH. Notarissen en Makelaars van algemeen belang wordt geacht en bijzonder aanbevolen.

Gratis

Een fraai lokkertje is:’ Berigten van Aanbestedingen, welke in verschillende Gemeenten plaats hebben, worden (bij franco toezending) onder de rubriek Aanbestedingen gratis opgenomen’. Op de voorpagina van het negende nummer prijst hij zijn uitgave aldus:

‘Het Advertentieblad is een vraagbaak van roerende- en onroerende goederen, een gids bij aanbestedingen. Belanghebbenden ke in het Advertentieblad verenigd vinden de Verkoopingen van Haver, Hooi, Hout, Koffy, Veldvruchten, Katoen de Verpachtingen en Aanbestedingen van Verbouwingen, het leveren van Bouwmaterialen, Brandstoffen in verschillende provincies, steden en dorpen des Rijks’.

De belangstelling voor de bouwnijverheid wordt steeds groter. Maar waartoe zij op den duur zou leiden dat kon de oprichter niet vermoeden.

Reageer op dit artikel