nieuws

Licht tussen mening Bolkestein en kabinet over Schiphol blijft

bouwbreed

Het meningsverschil tussen het kabinet in de persoon van minister Jorritsma en VVD-leider Bolkekstein over de uitbreiding van Schiphol van bestaan. De bewindsvrouwe geeft niet meer dan een kleine ruimte voor versnelling van de procedure als de Kamer dat unaniem zou willen.

Tijdens een kort debatje in de Tweede Kamer aangespannen door de CDA-er Reitsma hield minister Jorritsma vast aan de marsroute die door het kabinet is gepland voor de beantwoording van de vraag of we Nederland meer ruimte voor de luchtvaart moeten scheppen. De vraag is actueel, omdat Schiphol in sneltreinvaart afstevent op de grenzen die de Kamer heeft gesteld aan de capaciteit van Schiphol van maximaal 44 miljoen passagiers.

Die marsroute bestaat uit een vier maanden durende maatschappelijke discussie over nut en noodzaak van uitbreiding. Het daaruit voortvloeiende kabinetsstandpunt is dan onderwerp van discussie in de Tweede Kamer. De verdere procedures zoals het opstellen van een planologische kernbeslissing (PKB) en een milieueffectrapportage (MER) laat dit kabinet dan over aan het volgende kabinet.

Reitsma wilde het debatje nu, omdat Bolkestein maandag in Amstelveen had gezegd dat dit kabinet al een beslissing zou moeten nemen over uitbreiding inclusief de locatie. De VVD-leider voelt in feite niets voor een voorafgaande discussie omdat die de in zijn ogen noodzakelijke uitbreiding van de luchtvaartcapaciteit onnodig zou vertragen. “Er is geen sprake van dat er een slot komt op Schiphol. Dat ke wij ons niet permitteren.”

Onrealistisch

Minister Jorritsma noemde het standpunt van Bolkestein onrealistisch gezien de tijd dat dit kabinet nog zit. Wel deelde zij “het gevoelen van de Kamer van urgentie”. Dat was dan ook een reden om de maatschappelijke discussie in vier maanden te laten plaatsvinden, hetgeen zeer snel is. Zij achtte dit echter wel mogelijk mits goed georganiseerd. “Het gaat hier niet om een brede maatschappelijke discussie zoals met de kernenergie. Wij gaan praten met diverse groeperingen in de samenleving.”

Zij wees er daarbij ook nog op dat de Kamer zelf een en ander aan bespoediging kan doen. “In de discussie over het beleidsstandpunt over het al dan niet uitbreiden van de luchtvaartcapaciteit kan de Tweede Kamer zelf versnelling aanbrengen.” Zij doelde daarmee op mogelijkheden als tijdens die discussie zelf al met voorstellen te komen over waar de uitbreiding zou moeten plaatsvinden en mogelijkheden aandragen om de procedures te versnellen door bijvoorbeeld een speciale powet voor Schiphol te vragen. Met dat te wordt voorkomen dat tijdrovende beroepsprocedures gevoerd ke worden.

Voor Bolkestein is het overigens ook geen uitgemaakte zaak dat vastgehouden zou moeten worden aan de grenzen van de groei van Schiphol. Hij wees erop dat naarmate er stillere vliegtuigen komen, er eventueel ook best meer zouden mogen landen en starten.

Reageer op dit artikel