nieuws

AVBB-voorzitter Brinkman bij discussie Randstadnota: Kabinet moet nu beslissen over aanleg kustlocatie

bouwbreed

Het huidige kabinet zal moeten beslissen over de aanleg van de kustlocatie en er een financieel kader voor aan moeten geven. Het gebrek aan ruimte voor wonen, werken en recreeren in de Randstad is zo groot dat niet een volgende kabinetsformateur met een dergelijke beslissing kan worden opgezadeld. Dat standpunt brengt AVBB-voorzitter mr. L.C. Brinkman vandaag in bij de discussie over de Randstadnota in de Tweede Kamer.

Het gebrek aan ruimte in de Randstad gaat steeds meer knellen, aldus Brinkman. “Het Groene Hart moet zoveel mogelijk gespaard blijven. Toch is er behoefte aan meer gebied voor zowel woningbouw als het bedrijfsleven dat nieuwe terreinen nodig heeft. En daarom moet er ruimte op zee worden gezocht. Dat is nog de enige kant die we uit ke”.

Dit nieuwe land moet plaats bieden aan 40 tot 50.000 woningen. “Die hebben we hard nodig bovenop het contingent dat voor de hele Randstad is vastgesteld.”

Het gebied zal volgens Brinkman een heel aantrekkelijk multifunctioneel karakter moeten krijgen met naast woningbouw ook mogelijkheden voor een flink areaal glastuinbouw om het Westland te ontlasten, havenactiviteiten, waterwinningspoen, toeristische ondernemingen e.d.

Eiland voor IJmuiden

Dat zo’n kustlocatie tevens als een waterbouwkundig werk van grote omvang in de uitvoering geschikt is voor toepassing van allerlei nieuwe technologieen is mooi meegenomen, maar blijft secundair. De hoofdzaak blijft de winning van nieuwe grond, want het westen van ons land dreigt toch steeds voller te worden.

Verdere drooglegging in de toekomst van de zeestrook voor de kust van Noord-Holland acht hij nu te ver gaan en een ingreep die mogelijk een te grote invloed zal hebben op het stromingspatroon in de Noordzee. Wel voelt Brinkman voor de aanleg van een tweede Maasvlakte, bezuiden de Nieuwe Waterweg en voor een eiland voor de kust van IJmuiden. De AVBB-voorman is het eens met de milieubeweging als die stelt dat er meer ruimte voor natuurrecreatie nodig is, maar geeft ook aan dat het kustlocatieplan daar ruimte voor biedt. “Er is door de stedenbouwkundige Ashok Bhalotra, Kuyper Compagnons te Rotterdam, die het aanvankelijke plan van Ronald Waterman op verzoek van de stuurgroep Tjalma van de provincie Zuid-Holland uitwerkte juist op dit aspect gelet. Er komen nieuwe stranden en duinen bij. Hetzelfde effect is voor een deel bereikt voor de kust van Oostvoorne toen de Maasvlakte werd aangelegd. Daar ligt nu een prachtig binnenmeer met stranden er omheen”.

Speciale besluitvorming

Brinkman vindt dat er snel een besluit moet worden genomen. In de Randstad-nota stelt het kabinet dat wat de woningbouw betreft, er voor 2010 geen behoefte aan een kustlocatie zal zijn. “Vooral de woningbehoefte na 2005 wordt volgens mij onderschat. De woningbouw in de Randstad ligt toch al niet op schema en bovendien kan maar voor een deel worden tegemoet gekomen aan de gewijzigde vraag”.

Voor dit soort mega-poen bepleit Brinkman een aparte besluitvorming. Daarvoor zal de wetgeving moeten worden aangepast. De inspraak- en beroepsprocedures mogen niet vervallen, maar ke beter op een moment geconcentreerd worden. Verder zullen de verschillende overheden hun beslissingen over aspecten als wonen, milieu, verkeer, industrie, e.d. veel meer in elkaar moeten schuiven, aldus Brinkman.

Consessiestelsel

Voor de realisering van de kustlocatie lijkt het Brinkman het beste als een publiek-private samenwerking tot stand wordt gebracht. “Er moet een concessiestelsel voor worden gemaakt, dat het bedrijfsleven mogelijkheden biedt aan de slag te gaan. De overheid moet laten zien dat men in de zaak gelooft en private marktpartijen een kans wil geven.”

Om de plannen infrastructureel en qua grondkosten serieus vorm te geven zal de overheid, gezien het berekende tekort op de grondexploitatie een financiele toezegging moeten doen.

Reageer op dit artikel