nieuws

Lozingsvergunning creosootbeschoeiing in het geding

bouwbreed

De Landinrichtingscommissie voor de Ruilverkaveling Lopikerwaard (LC) moet er ernstig rekening mee houden dat het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden geen lozingsvergunning hoeft te verlenen voor de gecreosoteerde beschoeiing die de LC heeft aangebracht aan weerskanten van de Tiendweg in Haastrecht.

Dit volgt uit een schorsingsuitspraak van de Raad van State. Deze rechterlijke uitspraak betekent dat de LC niet is verlost van het Zuiveringsschap. De waterbeheerder eist dat de verduurzaamde beschoeiing onmiddellijk wordt weggehaald. Om die eis kracht bij te zetten, legde het Zuiveringsschap de LC een dwangsom op van f. 12.000 per week met een maximum van f. 600.000. De LC vroeg bij de Raad van State om schorsing.

Op verzoek van de LC heeft rechter J. Leyten van de Raad van State deze week de opgelegde dwangsom geschorst. Maar zij is ermee akkoord dat het Zuiveringsschap een lozingsvergunning voor de verduurzaamde beschoeiing heeft geweigerd.

Het zuiveringschap vindt een lozingsvergunning nodig omdat de 1350 m lange beschoeiing PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) loslaat in het water. Het gaat hier om een illegale lozing want er is immers geen lozingsvergunning. De LC loopt dan ook een grote kans dat de beschoeiing moet worden verwijderd.

De rechter vindt het echter niet redelijk dat dit op stel en sprong gebeurt. Om die reden heeft zij de dwangsom geschorst.

De rechtszaak tegen de geweigerde vergunning en de opgelegde dwangsom komt over ongeveer een jaar voor in een bodemprocedure bij de Raad van State. Wint het Zuiveringsschap de zaak dan kan in de hele regio worden opgetreden tegen gecreosoteerd hout.

De LC becijferde dat het weghalen van de beschoeiing en het plaatsen van een nieuwe een schadepost oplevert van f. 700.000.

Reageer op dit artikel