nieuws

Leidschendam pakt illegaal bouwen aan

bouwbreed

De gemeente Leidschendam gaat het illegaal bouwen aan pakken. Overtreders krijgen te maken met een lik-op-stuk-beleid. Ook wordt bekeken of ongewenste bouwsels alsnog kunnen worden opgedoekt. Om overtreders op te sporen laat de gemeente luchtfoto’s maken. Verder wordt er een meldpunt ingesteld en moet ‘toezicht in het veld’ illegale bouwwerkzaamheden aan het licht brengen.

Dit blijkt uit de nota ‘handhaving ruimtelijk beleid Leidschendam, een gemeenschappelijk belang’, die deze week door B en W is vastgesteld. Aanleiding voor deze nota vormen de signalen van Vrom dat het met de handhaving van bestemmingsplannen droevig is gesteld. “Leidschendam,” zo schrijft het gemeentebestuur, “vormt geen uitzondering op de regel, dat handhaving van de ruimtelijke kwaliteit tot op de dag van vandaag onderbelicht is gebleven. De landelijke roep om meer aandacht voor handhaving, maar ook het slepende proces van achteruitgang van de kwaliteit van de leefomgeving op lokaal niveau, hebben het besef doen groeien dat op de ingeslagen weg niet kan worden doorgegaan.”

Veel aandacht in de nota gaat uit naar preventieve handhaving met als doel maatschappelijk draagvlak voor de regelgeving te krijgen. “Bekendmaken wat wel en niet mag is van groot belang. Onbekendheid met de regelgeving leidt onbewust tot overtredingen”, wordt in de nota geconcludeerd. Kortom, betrek belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium bij elke vorm van planontwikkeling, die van invloed is op de ruimtelijke kwaliteit.

Daarnaast wil de gemeente zaken als illegaal bouwen, het strijdig gebruik van opstallen en illegale bewoning van tuinhuisjes actief opsporen en aan banden leggen. Een eerste stap is het op straat sturen van toezichthoudende ambtenaren in het kader van “laat zien dat je er bent.”

Als onderdeel van het te voeren lik-op-stuk-beleid is dat bij een geconstateerde overtreding van de bouwregelgeving de bouwambtenaar de werkzaamheden onmiddellijk mag stilleggen. “Doorgaan met de bouw leidt tot mogelijke strafrechtelijke vervolging.”

Bij de actieve handhaving van de regelgeving gaat Leidschendam tevens luchtfoto’s maken. Na elke nieuwe vliegronde boven de gemeente zal de oude foto naast de nieuwe worden gelegd. De bedoeling is dat nog dit voorjaar hiervoor een toestel de lucht in zal worden gestuurd. Leidschendam trekt hiervoor f. 35.000 uit.

Verder moet er een meldpunt komen waarbij mensen illegale bouwen aan kunnen geven.

Illegale situaties

Een heikel punt vormt het oplossen van bestaande illegale situaties. Een mogelijkheid is het ontwikkelen van een nieuw bestemmingsplan. Hierdoor komt er een duidelijk inzicht welke misstanden er in een bepaald gebied zijn. Dit levert volgens de gemeente echter geen oplossing voor de activiteiten die nu en in de toekomst niet zijn toegestaan. Want, zo wordt in de nota gesteld, optreden tegen veelal langer bestaande overtredingen is alleen mogelijk wanneer de gemeente hiervan niet op de hoogte was. Wist de gemeente wel van de overtreding dan wordt, maar dat zal juristenvoer zijn, optreden bestuursrechtelijke moeilijker. Hetzelfde geldt voor activiteiten die nu wel mogen maar in de toekomst niet meer. Bestuursrechterlijk hiertegen optreden blijkt zo goed als onmogelijk. “Oplos-singen liggen meer in de sfeer van het beschikbaar stellen van financiele middelen of het aanbieden van een alternatieve locatie.” Het Leidschendamse gemeentebestuur zal een uitvoeringsprogramma opstellen. Het programma moet jaarlijks bij de begrotingsbehandeling worden gepresenteerd zodat de verschillende activiteiten in beeld worden gebracht.

Reageer op dit artikel