nieuws

Efteling gaat watervoorziening veilig stellen

bouwbreed Premium

Attractiepark de Efteling gaat het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) zuiveren en gebruiken in het attractiepark en voor de beregening van de golfbaan. Dat is een noodzaak om de watervoorziening op termijn veilig te stellen. Met gebruik van het effluent komen de kosten van een kubieke meter water hoger uit dan de prijs die nu voor het grondwater wordt betaald.

De golfbaan van de Efteling moet gedurende droge en warme perioden van het jaar beregend worden. Bij aanleg van het park is voorzien in gebruik van grondwater hiervoor en ook voor aanvulling van de vijvers van het attractiepark. Naderhand is bij zowel provincie als landelijk een beleid gevoerd om gebruik van grondwater te beperken. Dit in verband met tegengaan van de verdroging van de bodems door dalen van de grondwaterstand.

Gevolg van dit beleid is dat golfbanen niet meer met grondwater beregend mogen worden. Bovendien werd door de provincie gebruik van oppervlakte water voor de beregening van de golfbaan niet toegestaan. Zeker in kritieke perioden moet er voor nat houden van de golfbaan genoeg water zijn. De Efteling zat dus met een probleem. De oplossing is in overleg tot stand gekomen. Geopperd werd effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Kaatsheuvel te gebruiken. De installatie is in beheer bij het Hoogheemraadschap West-Brabant (HWB) dat het gezuiverde rioolwater loost op oppervlaktewater. De kwaliteit hiervan is zo dat met een extra zuivering het water geschikt te maken zou zijn voor gebruik door de Efteling.

Wat begon als wild plan is inmiddels als project in uitvoering genomen. Voor het transport van het RWZI-effluent wordt een persleiding van 7 kilometer lengte aangelegd die via de vennen van het Efteling Golfpark loopt naar de vijvers in het attractiepark. Op het terrein van het golfpark wordt het effluent nagezuiverd. Daartoe wordt een rietveldzuivering (helofytenfilter) toegepast. Hiermee kan gezuiverd worden tot de kwaliteit die voor ‘spartelwater’ vereist is, dat wil zeggen zonder bacteriologisch besmettingsgevaar. De ontwerpcapaciteit van de rietveldzuivering is ongeveer 300.000 kubieke meter per jaar. Het totale systeem zal na oplevering het gehele jaar in bedrijf zijn. Het ontwerp van de watervoorziening is van Iwaco bv, het werk wordt uitgevoerd door HWZ, Hollandsche Wegenbouw Zanen.

Drijfveer

De totale bouwkosten van het project zijn door de Efteling geraamd op f. 2,5 miljoen gulden. De prijs van het water per kubieke meter zal hoger uitvallen dan de f. 0,50 die nu per kubieke meter voor het grondwater betaald wordt. De financien zijn dan ook niet de drijfveer voor uitvoeren van het project. Dat is wel de zekerheid van een watervoorziening van voldoende capaciteit en dat voor de lange termijn. De plannen zijn voor de provincie echter aanleiding geweest het project subsidie te verlenen. Dat gebeurt in het kader van een landelijke regeling. De gelden zijn onder beheer van de provincie die ook de uitkeringen beoordeeld. Bovendien is subsidie in Europees verband gekregen. In het kader van de Interreg-regeling voor stimulering van interregionale activiteiten tussen landen. In het Belgische Mol wordt ook een soortgelijke rietveldzuivering gebouwd. Een afgelegen kern van bebouwing van ongeveer 300 personen loost het rioolwater nu nog ongezuiverd op het oppervlaktewater. Dat water zal binnenkort met een helofytenfilter worden gezuiverd. Het innovatieve karakter van het helofytenfilter dat in Kaatsheuvel en Mol toegepast wordt is reden voor medefinanciering door de Europese Unie. Boven dient het project als voorbeeld voor toekomstige en gelijksoortige projecten

Bacteriologisch

De zuivering in het infiltratieveld vindt plaatst door het afvalwater verticaal door het filter te laten zakken. Bezinking, neerslagvorming door fysisch/chemische processen en bacteriologische omzetting van stikstof spelen een belangrijke rol bij de zuivering van het afvalwater. De aanwezigheid van vegetatie op het filter (riet) is van belang voor het scheppen van een gunstig milieu in de wortelzone. De bacteriologische en chemische processen daar worden daardoor gestimuleerd.

Het infiltratiefilter is globaal gezien opgebouwd uit drie lagen. Een toplaag met een dikte van 10 centimeter bestaande uit grind. Een tussenlaag van filterzand van ongeveer 90 centimeter die gedeeltelijk gemengd is met ijzergruis. De bodemlaag is van schelpgrit. De dikte daarvan is 20 centimeter.

Het niveauverschil tussen het binnenkomende water en de uitloop is de aandrijvende kracht voor de stroming in het filter. In de toplaag ligt een distributienetwerk van leidingen waarmee het te zuiveren water gelijkmatig wordt verdeeld over het filter. In de tussenlaag zijn de wortels van de helofyten genesteld. In de bodemlaag is een netwerk aangelegd van afvoerdrainage van het zuivere water.

Reageer op dit artikel