nieuws

‘Bouwactiviteiten altijd op welstand beoordelen’

bouwbreed

De Bond Heemschut maakt zich grote zorgen over het plan van de regering om bouwactiviteiten in niet-beschermde dorps- en stadsgezichten vergunningvrij te maken. Daarmee vervalt de mogelijkheid voor de gemeente om die activiteiten te beoordelen op welstand en strijdigheid met geldende bestemmingsplannen. Zij kan daardoor minder invloed uitoefenen op de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De regering wil met zijn plan de regeldruk voor de burger verlichten.

De Bond heeft aan de bel getrokken in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting naar aanleiding van de evaluatienota herziening Woningwet.

Voor beschermde dorps- en stadsgezichten blijft de vergunningsplicht overigens wel bestaan.

Heemschut meent echter, dat ook in niet-beschermde stads- en dorpsgezichten bouwactiviteiten een ernstig ontsierende en daardoor verloederende uitwerking op hun omgeving kunnen hebben als het welstandsaspect niet meer mee telt.

‘Pantser of ruggegraat’

De Bond wijst in dit verband op het ook door deze regering beleden geloof in een goed ruimtelijk kwaliteitsbeleid, zoals blijkt uit de beleidsnota “Monumenten breed bekeken”. In die nota streeft de regering naar verbreding van en samenhang in de monumentenzorg.

Bovendien stelt staatssecretaris Nuis in zijn nota “Pantser of ruggegraat”, dat de cultuurhistorisch waardevolle omgeving zich niet mag isoleren van de samenleving. Het gebouwde erfgoed moet zich juist heel nadrukkelijk en zelfverzekerd doen gelden in de ruimtelijke omgeving om daar kwaliteit te kunnen bevorderen, aldus de staatssecretaris. Het erfgoed moet tonen, dat het ‘ruggegraat’ bezit. Welnu, vindt Heemschut, dan mogen ook niet officieel beschermde dorps- en stadsgezichten niet zomaar vogelvrij worden verklaard.

In de jaren zeventig zijn er in Nederland zo’n 300 beschermde stads- en dorpsgezichten aangewezen. Bij een herziening in 1980 is er echter weer een aantal van die lijst afgevoerd omdat ze niet aan alle criteria voldeden.

Soms laten nederzettingen wel een opvallend gave structuur zien maar bestaat er enige twijfel over de cultuurhistorische kwaliteit. Voor Heemschut staat echter voorop, dat ook bouwactiviteiten in die vaak nog gave dorps- en stadskernen op welstand moeten worden beoordeeld.

Op basis van de inventarisatie van jonge bouwkunst zal het aantal beschermde gezichten overigens hoe dan ook worden uitgebreid, zodat eind deze eeuw Nederland een kleine 500 beschermde stads- en dorpsgezichten zal kennen.

JAAP KAMERLING

De omgeving van de Nederlands Hervormde Kerk in Rijswijk (ZH), in 1980 bij een herziening van de lijst beschermde gezichten als beschermd dorpsgezicht afgevoerd.

Reageer op dit artikel