nieuws

Groei Duitse economie moet met minder verkeer

bouwbreed

De Duitse overheid moet meer investeren in de technische en economische verbetering van de infrastructuur. De verschillende vormen van vervoer ke daarna beter op elkaar aansluiten. Meer dan voorheen moeten er voor particulieren mogelijkheden komen om financieel deel te nemen aan de verbetering van het verkeer. Een vlottere afwikkeling van het transport versterkt de zakelijke positie van de bondsrepubliek. Om die te behouden zal de regering de groei van de mobiliteit moeten beperken.

Duitslands wegennet wacht volgens bondsverkeersminister M. Wissmann een meer dan aanzienlijke groei van het verkeersaanbod. Zo brengen het afstoten van bedrijfsonderdelen, het afschaffen van fabrieksmagazijnen en leveringen op afroep steeds meer vrachtwagens in beweging. Het goederenwegverkeer neemt in de periode 1988-2010 met 95 procent toe, terwijl het personenwegverkeer met 30 procent zal stijgen. Het transitverkeer van goederen via Duitsland verdubbelt; voor het doorgaande personenverkeer ligt een verdubbeling in het verschiet. Dat alles vraagt tijdige maatregelen van onder meer het bedrijfsleven. Blijven die uit dan ontkomt de overheid er niet aan om vanaf 2000 het verkeer met ingrijpende wettelijke voorschriften te regelen. Duitsland telt momenteel zo’n 40 miljoen personenauto’s op een bevolking van 80 miljoen. Daarmee werden in 1980 pakweg 500 miljard personenkilometers afgelegd tegen meer dan 750 miljard in 1994. Het vrachtverkeer boekte in 1980 ruim 80 miljard tonkilometer en klokte in 1993 om en nabij 146 miljard tonkilometer.

Effectiviteit

Vervoerders ke er volgens Wissmann het hunne aan doen om de productiviteit te verbeteren. Dat maakt meer verkeersbewegingen mogelijk zonder dat dit tot meer verkeersmiddelen leidt. Tussen 1965 en 1990 nam de intensiteit van het vrachtverkeer met 172 procent toe. De effectiviteit steeg echter met niet meer dan 85 procent. Grotere vrachtwagens, een betere benutting van de laadruimte en een slagvaardige organisatie zorgen ervoor dat het aantal voertuigen in elk geval niet toeneemt maar dat meer goederen van A naar B worden gebracht.

Telematica

Ook een beter gebruik van de telematica draagt bij aan een grotere efficientie. Niet in de laatste plaats is daarmee ook de verkeersveiligheid gediend. De komst van meer elektronica op de autosnelwegen verminderde inmiddels aanzienlijk het aantal ongelukken en het aantal gewonden.

Rendement

Elektronische verkeersgeleiding verkleint volgens Wissmann het ontstaan van files. De betere spreiding van het verkeer levert ook een meer gelijkmatige benutting op van het wegennet waardoor ook minder onderhoud hoeft plaats te vinden. Volgend jaar besteedt de minister zo’n f. 168 miljoen aan verkeerselektronica die de gang van zaken op ruim 3000 kilometer autosnelweg regelt.

Voorts stimuleert de overheid van ‘stadslogistieke centra’ die moeten voorkomen dat vrachtwagens leeg de weg op gaan. Een proefpo in Kassel toonde aan dat een bepaalde hoeveelheid goederen niet meer met vijftien maar met slechts vier ritten de afnemers in de stad bereikte. In het verlengde daarvan ligt de bouw van goederenverkeerscentra die het rendement van het goederenvervoer met ruim 9 ke vergroten. Deze centra bieden ook een voorbeeld van de gewenste samenwerking tussen publieke en private partijen en tussen de aanbieders van spoor-, weg- en watervervoer. De staat investeert tot aan 2012 ruim f. 7 miljard in de knooppunten voor gecombineerd vervoer.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels