nieuws

‘Bedrijven moeten zich op A-locatie vestigen’

bouwbreed

De overheid moet de capaciteit van bedrijventerreinen op A-locaties uitbreiden en nieuwe A-locaties realiseren op knooppunten bij voorstadstations. Versoepeling van de parkeernormen en een groei van het aantal B-locaties werkt een toename van het autoverkeer in de hand.

Het rijk moet er in plaats daarvan voor zorgen dat het openbare vervoer de bedrijventerreinen meer en beter ontsluit.

De stichting Natuur en Milieu, de milieufederaties van Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de milieu-organisaties van Amsterdam, Den Haag en Utrecht vragen in een brief minister De Boer van VROM meer aandacht in te ruimen voor het goederentransport. Nieuwe bedrijventerreinen moeten bij voorkeur aansluiten op het water en het spoor.

Actualisatie van de Vinex moet een locatiebeleid opleveren dat uitgaat van het goederenvervoer. Snelweglocaties in de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden zijn in dat opzicht ongewenst. Hetzelfde geldt voor economische activiteitencentra aan snelwegcorridors.

Verdichting van bestaande terreinen kan de vraag naar nieuwe ruimte fors verminderen. De behoefte volgens de huidige trend beloopt tot 2015 ruim 2600 ha.

De genoemde organisaties zetten zich af tegen de poen die de Hoekse Waard wachten. Te denken valt aan de A4-Zuid, 200 hectare grootschalig bedrijventerrein voor activiteiten die met de havens samenhangen, geconcentreerde glastuinbouw en een Groen Casco voor een toekomstig verstedelijkt landschap.

De Vinex hanteert voor de Hoekse Waard een restrictief beleid. Daarbij is de noodzaak van industriele ontwikkeling niet aangetoond. Zou de Tweede Maasvlakte niet voldoende ruimte bieden dan kan het restant ook buiten de Hoekse Waard worden gevonden, eventueel buiten Zuid-Holland.

Extra geld

De Boer doet er volgens de milieugroepen goed aan in de actualisatie van de Vinex extra geld te reserveren voor hoogwaardig openbaar vervoer. Daarnaast moet de minister afzien van aanvullende wegenbouw. Meer wegen veroorzaken meer verkeer en verslechteren daardoor de bereikbaarheid van de steden.

De provincies maken zich evenwel sterk voor de aanleg van onder meer de Tweede Coentunnel, de Westrandweg, de verbinding tussen de A13 en de A16 en de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Beneluxplein.

Bij deze werken komen onder meer nog de A11-West, de A4-West en een voorziening tussen de Flevopolders en Schiphol. De voorkeur voor het openbare vervoer mag er echter niet toe leiden dat de bijbehorende werken ecologische structuren doorsnijden.

Om die reden dient de spoorverbinding tussen IJburg en Almere ondergronds te komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels