nieuws

Woningvoorraad voldoet niet aan wensen consument

bouwbreed Premium

“Een groeiend evenwicht op de woningmarkt en de toenemende welvaart stellen ons voor nieuwe opgaven. Een latente kwaliteitsvraag wordt in snel tempo manifest en de bestaande voorraad sluit in veel gevallen onvoldoende aan op de vraag. Het volkshuisvestingsbeleid zal een antwoord op dit probleem moeten bevatten, want niets doen leidt op termijn tot grote maatschappelijke problemen.”

Ingrid Koenen

Aldus staatssecretaris Tommel op het symposium ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Directoraat-generaal van de Volkshuisvesting (DGVH).

De overheid trekt zich terug uit bepaalde beleidsterreinen. Maar Tommel is bang dat zonder sturing van de overheid het persoonlijk voordeel van de individuele consument in bepaalde gevallen de overhand krijgt, terwijl daardoor tegelijkertijd grote maatschappelijke schade wordt aangericht.

Een voorbeeld is de verhuizing van de hogere inkomens uit slechte wijken. Volgens Tommel moet daarom ook werk worden gemaakt van het tegengaan van de dreigende gettovorming en de ruimtelijke segregatie in de vroeg naoorlogse woningvoorraad in de grote steden en de gebieden waar leegstand dreigt.

De taak van de overheid in de volkshuisvesting is wezenlijk anders dan vijftig jaar geleden toen de wederopbouw moest worden aangepakt. “Nu zal het Rijk steeds vaker kiezen voor een specifiek beleid; niet een aanpak, een subsidiestroom voor het hele land, maar een aanpak die maatwerk mogelijk maakt.”

Struikelblok

Directeur-generaal mr. L. Kokhuis wees in zijn toespraak op de consequenties daarvan voor het beleid: “Veel meer dan ooit zullen verbindingen moeten worden gemaakt tussen de verschillende betrokken partijen in de volkshuisvesting om de doelstellingen te realiseren. Bestuurlijke structuren en verkokering mogen geen struikelblok zijn voor maatschappelijke vooruitgang en probleemoplossing. Vernieuwing zal dus gevonden moeten worden in bestuurlijke stijl van samenwerken in plaats van aanpassing van structuren.”

Voor het DGVH betekent dat meer dan voorheen strategisch denken. Dat is ook de reden dat men binnen het Directoraat-generaal met een woonverkenningsstudie is begonnen die in juli 1997 verschijnt.Volgens Kokhuis is het DGVH een procesorganisatie geworden die doorzichtig, extern georienteerd en flexibel is.

Toekomst

Voor de toekomst gaat het Kokhuis er vooral om dat het DGVH erop toeziet dat het volkshuisvestingsstelsel goed werkt en dat er adequate prestaties worden geleverd. Verder moeten alle spelers volgens de afgesproken spelregels spelen en wordt slagvaardig en doeltreffend ingegrepen daar waar de volkshuisvesting in het geding komt.

Volgens Tommel wordt een van zijn belangrijkste taken het opwaarderen van de bestaande woningbouw. Waarbij de nadruk ligt op het aanpassen van de voorraad aan de wensen van de consument. Dat zal flinke investeringen vragen want de consument eist steeds meer.

Reageer op dit artikel