nieuws

Verzorgingshuizen in Brabant moeten 30% energie besparen

bouwbreed

Dertig procent minder energieverbruik bij de bestaande verzorgingshuizen en een besparing van 50 procent ten opzichte van de huidige norm bij nieuwbouw. Die opdracht krijgen de Brabantse verzorgingshuizen als de commissie voor volksgezondheid en maatschappelijke zorg instemt met het daartoe strekkende voorstel van GS, waarin de provincie ook het waterverbruik wil terugdringen.

De provincie ziet het besparingsprogramma als een aanvulling op het bouwbeleid ten aanzien van de verzorgingshuizen. Dat beleid is gericht op een structurele verbetering van de kwaliteit van de tehuizen. De meeste zorg vragen de huizen die voor 1975 zijn gebouwd. Bij het merendeel van de in totaal 79 gebouwen (ca. 7000 plaatsen) uit die periode is de ruimtelijke en functionele kwaliteit onder de maat en is nieuwbouw of renovatie nodig. Kwalitatief beter zijn de 45 gebouwen (3000) plaatsen die in de periode ’76-’84 zijn gebouwd. Maar ook bij deze tehuizen laten de isolatiegraad en de technische installaties veelal te wensen over.

Naast verbeteringen aan de bestaande gebouwen wil de provincie twee voorbeeldpoen ontwikkelen, een in Breda in het bestemmingsplan Westerpark en een in Tilburg. Als eerste wordt het Bredase plan voor het woon- zorgcomplex Princenhof gerealiseerd. Aan deze nieuwbouw ligt een nieuw concept ten grondslag, het Brabantse model genoemd, dat zich onderscheid door kleinschaligheid en de ‘kracht van eenvoud’. Het tweede po is grootschaliger en is gesitueerd in Tilburg. Zorgcentrum Reijshoeve gaat het heten en zal bestaan 222 eenheden. Bij dit po wordt de energie-efficiency gezocht in de technologie.

Voor de uitvoering van de plannen willen GS een regionale meerjarenovereenkomst (RMJO) sluiten tussen provincie, de Koepel van verzorgingshuizen, de nutsbedrijven en de Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem). Partijen geven de voorkeur aan de zogenoemde DREES-aanpak. DREES staat voor Duurzame Reductie van Emissies en Efficiency-Stimulering. De kosten van dit besparingsprogramma zullen worden betaald uit het fonds ouderenzorg. Aan cursussen, begeleiding en aan bouwkundige- en installatietechnische verbeteringen denkt de provincie f. 765.000 kwijt te zijn.

Financiele prikkel

Op dit moment geven de Brabantse verzorgingshuizen per jaar ruim 21 miljoen gulden uit aan energie. Een besparing met 30 procent levert 7 miljoen gulden op. Per bewoner is dit f. 450 per jaar minder. De helft van het bespaarde geld willen GS aan de zorginstellingen geven. Daarmee wordt een financiele prikkel ingebouwd voor de beoogde gedragsverandering. De andere helft zal worden aangewend voor verbeteringen aan gebouwen en installaties. Begin volgende eeuw moet het gestelde doel zijn bereikt.

Reageer op dit artikel