nieuws

Uitbreiding zandwinning mogelijk door knoflookpad

bouwbreed

En toen deed zich de uitzonderlijke mogelijkheid voor het leefgebied van de knoflookpad te versterken… Ware de knoflookpad niet in de Deurnese contreien te vinden dan viel te betwijfelen of de Commissie voor ruimtelijke ordening en land- en tuinbouw (ROLT) van de provincie Noord-Brabant wel positief zou adviseren over het kappen van 11,2 hectare bos voor de uitbreiding van de ontgrondingsactiviteiten van de kalkzandsteenfabriek Hoogdonk in Deurne.

De knoflookpad dook op in het overleg van de Commissie ROLT met de Commissie milieu over de vraag of het kappen van 11,2 hectare bos wel verantwoord was. Er waren bezwaren. De voorgestelde compensatie voldoet namelijk niet aan het in de Boswet opgenomen kwantitatieve compensatievereiste van 1:1. Maar door het gebied zodanig in te richten dat de knoflookpad het er meer naar zijn zin krijgt, aanleg van poelen en een open bosplek, vindt de Commissie ROLT dat ‘er genuanceerd met de kwantitatieve eis zou moeten worden omgegaan’.

Werkgelegenheid

Afgezien van de compensatie meent de Commissie dat er goede sociaal-economische redenen zijn om het tussen Hoogdonk en Liessel gelegen bos aan de zandsteenwinning op te offeren. Uit oogpunt van werkgelegenheid bestaat behoefte aan zekerheid op lange termijn over de grondstoftoevoer. In de fabriek werken ongeveer honderd werknemers. Om deze mensen aan het werk te houden is tot 2015 drie miljoen m3 delfstof nodig. Dit komt overeen met ca 25 hectare. Voorlopig kan men nog vooruit. Pas na 2015 zal met de daadwerkelijke uitbreiding van de ontgrondingsactiviteiten worden gestart.

Intussen heeft de kalkzandsteenfabriek de locatie voor de herplant van bos al aangekocht. Op korte termijn zal met het planten van bomen worden begonnen. De Commissie ROLT verwacht geen nadelige effecten voor de Deurnese Peel als gevolg van de uitbreiding. De hydrologische effecten worden door een in de ondergrond aanwezige weerstandbiedende zone uitgedempt.

De Provinciale Planologische Commissie zal zich op 15 januari 1997 over de voorgestelde streekplanafwijking buigen.

Reageer op dit artikel