nieuws

In bouw een loket voor alle arbozorg

bouwbreed

Arbo Unie Nederland raakt de exclusieve uitvoering van de Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) in de bouw kwijt. Vanaf 1 januari 1997 mag elke arbodienst, die voldoet aan door de stichting Arbouw opgestelde criteria, dit werk doen. Daardoor ontstaat voor bouwbedrijven eindelijk een loket voor verzuimbegeleiding en BGZ.

De beslissing van de stichting Arbouw, om bouwbedrijven de vrije keus te laten bij de uitvoering van de in de bouw-cao vastgelegde individu-gerichte preventiezorg, is voor de bedrijfstak een trendbreuk. Tot nu moesten bouwbedrijven voor de BGZ verplicht een bij Arbo Unie Nederland aangesloten arbodienst inschakelen. Dit omdat de stichting Arbouw voor deze collectief gefinancierde zorg een overeenkomst had afgesloten met Arbo-Unie.

Druk vanuit bouw

Het gevolg was dat veel bouwbedrijven in de praktijk zaken moesten doen met twee arbodiensten: gedwongen ‘winkelnering’ bij Arbo-Unie voor het BGZ-pakket en verzuimbegeleiding door een arbodienst naar keuze. U8uiteraard waren er ook bedrijven die voor alle arbo-zorg uitsluitend met Arbo-Unie samenwerkten. Vanuit de bouw ontstond een steeds grotere druk op Arbouw om het mogelijk te maken om voor het hele pakket arbo-zorg met een arbo-dienst in zee te gaan, die niet is aangesloten bij Arbo-Unie.

Het paritaire Arbouw-bestuur heeft aan die druk tenslotte toegegeven, mede om de al vaak geuite wens tot een loket voor alle arbozorg te komen, in vervulling te doen gaan. Met elf andere arbodiensten is nu ook een contract afgesloten voor uitvoering van de BGZ-activiteiten.

Niet duurder

De komende maanden komen er in elk geval nog vier arbodiensten bij.

Volgens een woordvoerder van Arbouw zal uitvoering van de preventiezorg (intredekeuringen, periodiek medisch onderzoek, spreekuur voor werknemers) door veel meer arbodiensten dan alleen Arbo Unie niet leiden tot hogere kosten voor de bedrijfstak.

Het budget is en blijft in totaliteit circa f. 12 miljoen per jaar: “In de praktijk is er dus sprake van een budgettair-neutrale situatie.”

Voor Arbo-Unie zal de Koerswijziging daarentegen ongetwijfeld gevolgen hebben. De arbodiensten die bij deze organisatie zijn aangesloten, zullen onherroepelijk een brok omzet kwijtraken. Bouwbedrijven die de BGZ willen laten doen door een andere arbo-dienst dan die van Arbo Unie moeten – indien het gaat om een arbodienst waarmee Arbouw nog geen overeenkomst heeft afgesloten – zelf dispensatie voor die betreffende arbodienst vragen.

Toetsing

De aanvraag wordt door Arbouw getoetst aan de volgende criteria.

Ze moeten in de eerste plaats gecertificeerd zijn. Ook moeten ze bereid zijn gebruik te maken van de in en door de bedrijfstak verzamelde arbo-kennis. Voorts dienen ze te werken conform de door Arbouw ontwikkelde protocollen, opdat elke arbodienst in het land volgens een uniforme systematiek werkt.

Tenslotte moeten ze van iedere verrichting in het kader van BGZ de stichting Arbouw informeren via het daartoe gehanteerde automatiseringssysteem VISA.

Arbodiensten worden betaald per aldus gedeclareerde verrichting.

Toegelaten arbodiensten

Per 1 januari 1997 mogen de volgende arbodiensten voor de BGZ worden ingeschakeld: Arbo Unie, De Twaalf Provincien, Arbo NedB, Stigas, Arbouwdienst Bouw Zuid-Nederland (ABZN), Arbo Groep Gak, Atrium Arbodiensten, Arbodienst voor Arbeid en Gezondheid West-Friesland, Arborg, Triax en Peters en Du Boeuff. Per 1 april 1997 komt daarbij Arbo Adviesdienst Maashorst. Arbouw is niet nog drie andere arbodiensten in gesprek over samenwerking.

Reageer op dit artikel