nieuws

Heerenveen wil snel Skoatterwald ontwikkelen

bouwbreed Premium

Begin volgend jaar zal bij Heerenveen een begin worden gemaakt met de verlegging van de N32 in noordelijke richting. Heerenveen bereidt zich ondertussen voor op de grote sprong over deze autosnelweg. Ten oosten van de N32 moet een nieuwe wijk met 2500 woningen verrijzen die in het bestaande landschap zal worden ingepast: Skoatterwald (Schoterwoud). De gemeenteraad zal zich medio 1997 over het gepresenteerde structuurplan buigen. Wanneer de planologische voorbereidingen volgens schema verlopen zullen de eerste woningen in 1999 gereed komen.

Oorspronkelijk zou de locatie Skoatterwald niet voor het jaar 2010 in ontwikkeling worden gebracht. Maar door hoge bouwproductie in combinatie met de weinig gedifferentieerde bouwlocaties werd besloten de ontwikkeling te versnellen. Het structuurplan voorziet in een eigentijdse woonwijk, midden in het groen, maar toch bij de stad. Het plan werd in opdracht van het gemeentebestuur opgesteld door Kuiper Compagnons Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architectuur BV te Rotterdam.

De nieuwe woonwijk komt in een gebied van circa 260 hectare ten oosten van de N32. Kuiper Compagnons kwam tot een plan waarin de landschapsbouw de woningbouw voorafgaat. Om tot een woongebied met een hoge kwaliteit te komen, zal alvorens met de bouw van de eerste woningen wordt aangevangen de locatie eerst ‘waarderijp’ worden gemaakt door de aanleg van 34 hectare nieuw bos, dat op natuurlijke wijze aansluit op het bestaande bosgebied Oranjewoud.

Ontsluiting

Dit bosgebied is onder te verdelen in een viertal langgerekte zones, waarvan de meest oostelijke zone (55 ha) zal worden ingericht als bosgebied. Meer naar het westen zal het zgn. ‘landgoedwonen’ (residence-achtige woningen waarin de bosbouw centraal staat) worden geintroduceerd, dat als natuurlijke overgang van Oranjewoud naar de nieuwe woonwijk moet fungeren. Daarbij zal ook de landschappelijke waarden van het oude turfwingebied behouden zo niet versterkt worden; bij de realisatie van de woonwijk zal onder andere zorgvuldig rekening worden gehouden met bestaande verkavelingen.

De eerste planfase is voorzien tussen 1997-2004 en omvat naast de aanleg van 34 ha bos de bouw van circa duizend woningen. Van de in totaal te realiseren 2500 woningen komen 1750 woningen in de vrije sector. De kosten van de woonwijk moet via grondverkopen geschieden.

Wat betreft de infrastructuur is gekozen voor een fijnmazig stelsel van fietspaden met onderdoorgangen voor de N32. Voor het gemotoriseerd verkeer komen slechts twee hoofdwegen: een zuidelijke hoofdontsluiting in het verlengde van de Rottumerweg en de noordelijke in de noordwesthoek van Skoatterwald, die direct aansluit op het rijkswegennet.

Met het verbreden en verleggen van de N32 naar noordelijke richting waarmee begin 1997 zal worden aangevangen, ontstaat ten westen van deze autoweg ruimte voor de bouw van nog eens 929 woningen. Deze uitbreiding van Heerenveen-Oost zal gelijk oplopen met de woningbouw in Skoatterwald. Wanneer deze maand het structuurplan als ‘inspraakrijp’ wordt aanvaard, zal de gemeenteraad zich medio 1997 over het plan buigen, waarna Heerenveen de eerste stap over N32 kan zetten.

Reageer op dit artikel