nieuws

Grote opknapbeurt Hollandsche IJssel

bouwbreed Premium

De vaargeul in de Hollandsche IJssel zal over de gehele lengte van de rivier worden uitgediept. Het baggerwerk wordt in opdracht van Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland uitgevoerd door Van Oord ACZ uit Gorinchem. De werkzaamheden beginnen op 6 januari en zullen duren tot eind juli

De totale schoonmaak van de meest vervuilde rivier van Nederland zal in drie fasen worden uitgevoerd. In totaal zal er twaalf jaar overheen gaan en f. 1,4 miljard in gestoken worden om de rivier weer schoon te krijgen. Het uitbaggeren van de vaargeul vormt de eerste fase en is bedoeld voor de scheepvaart die van de ondiepten steeds meer hinder ondervindt en die het ter plekke aanwezige vervuilde slib voortdurend in beroering brengt. Behalve dat het scheepvaartverkeer een veiliger doorvaart zal worden geboden, wordt door het wegbaggeren van het vervuilde slib ook de waterkwaliteit verbeterd. En die moet nog verder verbeteren. Om die reden worden woonhuizen en bedrijven aangesloten op de riolering en zullen waterzuiveringsinstallaties worden aangepast en uitgebreid.

Zijkanten

Wanneer de waterkwaliteit voldoende is verbeterd zal met de definitieve schoonmaak van de rivier worden begonnen. Deze fasen 2 en 3 zullen evenwel niet eerder in uitvoering worden genomen dan omstreeks 2001. Deze werkzaamheden omvatten onder meer het wegbaggeren van de ondiepe zijkanten die veel zwaarder verontreinigd slib bevatten dan de vaargeul, waarna nogmaals de vaargeul zal worden aangepakt en gereinigd.

Het baggerwerk, dat begin volgend jaar start, begint bij de Julianasluis bij Gouda. In de maanden januari en februari wordt rondom Gouda gebaggerd. Daarna komt in maart het deel van de rivier aan de beurt vanaf Moordrecht stroomopwaarts richting Julianasluis. Vanaf half april tot eind juli wordt wederom stroomopwaarts gebaggerd vanaf Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel naar Moordrecht.

Zes beunschepen vol

Baggerbedrijf Van Oord gaat met drie pontons met opgebouwde hydraulische dieplepels werken. Deze zullen met dichte knijpers vijf tot zes beunschepen gaan beladen die het slib afvoeren naar het depot ‘Slufter’ op de Maasvlakte. Naar wordt verwacht zal ca. 600.000 m3 slib worden weggebaggerd. Voor zover zandige bagger vrijkomt zal dit door scheiding op locatie worden gereinigd en opnieuw worden gebruikt.

Om te voorkomen dat de bestaande oevers afglijden worden de zijkanten van de vaargeul met een talud gebaggerd. Metingen tijdens de baggeractiviteiten dienen zekerheid te verschaffen over een juiste voortgang van het werk.

Hoewel wordt getracht zoveel mogelijk vrije doorvaart te behouden zal het scheepvaart verkeer gedurende de werkzaamheden toch rekening dienen te houden met enige hinder of stremming van korte duur. In dit geval zal met verkeerstekens en marifoon de nodige informatie worden gegeven.

Het baggerpo ‘Hollandsche IJssel’ is een po van in totaal dertien overheden en andere organisaties dat dient om een aantrekkelijk woon – en bedrijven gebied te creeren. Daarnaast wordt gestreefd naar een fraaiere natuur en attractievere recreatie, alsmede een betere bereikbaarheid van de rivier en goede bevaarbaarheid voor beroeps- en pleziervaart.

Reageer op dit artikel