nieuws

Ontgrondingenwet 1 januari in werking

bouwbreed Premium

Met ingang van 1 januari 1997 treedt de herziening van de Ontgrondingenwet in werking. Kernpunten van de wijziging zijn onder meer de planning en coordinatie van overheidswege, gericht op ontgrondingen ten behoeve van de winning van oppervlaktedelfstoffen, alsmede meer doelmatige vergunningsprocedures, waarbij de totale duur van die procedure wordt bekort.

In verband hiermee wordt het instrumentarium van de Ontgrondingenwet aanzienlijk uitgebreid. Er komt een verplichting voor het rijk om eenmaal per 5 jaar het structuurschema Oppervlaktedelfstoffen te herzien. Voorts komt er een uitbreiding van de mogelijkheden om voorschriften aan ontgrondingsvergunningen te verbinden.

Provincies krijgen de bevoegdheid tot winplaatsvaststelling in het streekplan en tot het instellen van een bestemmingsheffing voor 50 procent van de plan- en onderzoekskosten.

De wet voorziet verder in een aanwijzingsmogelijkheid voor de minister van Verkeer en Waterstaat voor door de provincies te verlenen ontgrondingsvergunningen. Tenslotte beoogt de wet een aanzienlijke verkorting van de totale duur van de diverse vergunning- en beroepsprocedures.

Reageer op dit artikel