nieuws

Noord-Nederland kan dichtslibbende Randstad helpen

bouwbreed Premium

Overloop van economische activiteiten vanuit een dichtslibbende Randstad naar gebieden zoals Noord-Nederland kan en moet weer prominent op de Haagse agenda. NVOB-gewest Friesland voorzitter E. Hornsta zei het op de jaarvergadering van zijn organisatie in Sneek met genoegen het Samenwerkingsverband Noord-Nederland na. Hij zag diverse ontwikkelingen, die in deze visie passen.

Dat is bijvoorbeeld de ontwikkeling langs de A7 (Bolsward-Drachten) en de activiteiten in de zones Harlingen en Leeuwarden. In de tweede plaats de ontwikkelingen op de totale woningmarkt met Leeuwarden als Vinex-locatie en concentratie van werkgelegenheid en wonen in Drachten, Heerenveen en Sneek. Ook minister Jorritsma noemde deze gebieden, die voor de Noordelijke ontwikkeling zijn aangewezen, maar waarover de provincies Drenthe, Groningen en Friesland zich nog dienen uit te spreken.

In het noorden, aldus de minister, wordt vaak gediscussieerd over de rol die deze regio zou ke spelen in nationaal verband. Noord-Nederland zou heel goed een plek ke bieden aan economische activiteiten, zo luidt de redenering, voor zaken die nu tegen zeer hoge rijksinvesteringen in het westen worden gelokaliseerd.

De groei van het aantal arbeidsplaatsen in het noorden, zou, aldus een onderzoek van prof. Oosterhaven, nationaal gezien een fors batig saldo opleveren: 250.000 extra mensen aan de slag in deze regio zou in de sfeer van leefbaarheidslasten, economische lasten en milieulasten een batig saldo opleveren van f. 22 tot f. 45 miljard, zo citeerde minister Jorritsma de hoogleraar.

Behalve het door haar geciteerde rijksbeleid ten behoeve van het noorden, zei ze huiverig te staan tegenover een spreidingsbeleid, zoals dat in de jaren ’70 en ’80 (zonder al te veel succes – red.) werd uitgevoerd. “De regio zal het dus vooral op eigen kracht moeten doen”, aldus mevr. Jorritsma.

Infrastructuur

Dat wil die regio best, aldus Hornstra, als de infrastructuur op allerlei gebied daarvoor maar goed is. Dat heeft letterlijk betrekking op het feit dat naast verbeteringen in de hoofdstructuur van weg-, vaar- en spoorverbindingen, ook de secundaire verbindingen niet mogen worden vergeten. “Snelle bevoorrading van bouwbedrijven op vaak wisselende locaties is pure noodzaak.” Verhoging van brandstofprijzen en autokostenforfait passen daarbij niet.

Ook mag niet zo drastisch het mes worden gezet in de nieuwbouw van woningen nu blijkt dat het woningtekort ver beneden het streefcijfer van 2% is gedaald. Gezien de bouwopdracht van 7400 woningen tot het jaar 2009 is dat al niet verantwoord. Maar bovendien, aldus Hornstra, moeten we de kwaliteitssprong (van bestaande bouw naar moderne woningen) die de woonconsument wil maken niet afremmen.

Geen bedreiging

Een verdere concentratie van economische activiteiten hoeft geen bedreiging te vormen voor het regionale of lokale bouwbedrijf. De kunst blijft gebruik te maken van de eigen sterke punten, aldus de NVOB-voorzitter. Samenwerking tussen bouwbedrijven ligt voor de hand. Bovendien zal het gewest zijn inbreng hebben in verbetering van de kennis-infrastructuur. Begin volgend jaar zal een Bouw Management Simulatie Centrum worden gevestigd in het ‘Hans Wiegelhuis’.

Reageer op dit artikel