nieuws

Geldgebrek en tijdsdruk verminderen kwaliteit bodemonderzoek

bouwbreed

De kwaliteit van het bodemonderzoek loopt terug. De oorzaak daarvan ligt deels bij de opdrachtgever. Die let meer op de prijs dan op de kwaliteit. Het onderzoek mag ook niet te lang duren omdat de eerste paal wacht. Over het geheel genomen heeft de opdrachtgever te weinig kennis van hetgeen er zoal met bodemvervuiling samenhangt. Hij weet wel dat verontreiniging veel commotie veroorzaakt en dus economisch nadeel.

De uitvoerende bureaus zijn veelal ook debet aan de verminderende kwaliteit. Drs. C. Verhoeckx van de VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten hield zijn gehoor op een bijeenkomst in Utrecht voor dat winstmaximalisatie tot werkmaximalisaties leidt. Mede daardoor wordt de opdrachtgever nauwelijks gevraagd naar het doel van een bodemonderzoek. De studie vindt doorgaans plaats aan de hand van protocollen die weinig ruimte laten voor een eigen inbreng. Het resultaat van vooronderzoek wordt vaak onderschat. Daar komt bij dat het opleidingsniveau van de adviseurs en het niveau van de interne kwaliteitscontrole nogal eens mager uitvalt.

Verhoeckx sprak op de stichtings bijeenkomst van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Deze organisatie is een initiatief van ONRI en moet de noodzakelijke verbetering in gang zetten. De erkenning van de VKB moet de opdrachtgever er toe brengen onderzoek te laten uitvoeren door de aangesloten bureaus. Die moeten op hun beurt gebruik maken van Ster-laboratoria. De centrale overheid kan aan het welslagen meewerken door wetten beter op elkaar af te stemmen en procedures te vereenvoudigen. De toetsende lokale overheid dient voor de bodem een loket in te richten en voor overleg te plegen met de betrokkenen.

Zorgen

De BSB laat zich volgens directeur drs. H. van Asseldonk van enkele WSB-Stichtingen al enige jaren zorgen over de kwaliteit van het bodemonderzoek. Niet in de laatste plaats omdat rammelende onderzoeken bedrijven later in de problemen brengen bij het bevoegde gezag. De bureaus dienen zelf de tekortkomingen weg te werken. Steekproefsgewijs controleert de BSB na 1997 of de verbeteringen inderdaad tot stand komen. Zodra dat gebeurt valt ook te rekenen met een versnelling van de BSB operatie. Van Asseldonk zegt de VKB te zullen steunen zolang de bedrijven geen hogere rekeningen krijgen van de aangesloten bureaus. Die moeten op hun beurt niet verwachten dat ze bij de BSB enige voorkeur genieten.

De VKB stelde volgens diens voorzitter drs. W. de Koning de zes veldwerkprotocollen vast. De leden zullen die vanaf 1 januari 1997 in alle gevallen volgen. In de komende twee jaar komen daar 20 tot 25 protocollen bij. Wie zich daar niet aanhoudt wordt uit de vereniging gezet. Toelating geldt alleen voor bureaus die voor 1 juli 1997 certificaten hebben uit de reeks ISO 9000. Er moet tevens bereidheid zijn voor accreditatie volgens de serie NEN 45000. Niet in de laatste plaats moet het personeel aantoonbaar vaktechnisch competent zijn. Lidmaatschap van de ONRI is niet vereist. Wel wordt een jaarlijkse bijdrage van f. 5000 verwacht.

Reageer op dit artikel