nieuws

Geld zit milieubeleid Maastricht dwars

bouwbreed

De gemeente Maastricht komt om en nabij f. 50 miljoen tekort voor het stedelijke bodembeleid. De beperkte bestaande budgetten zoals de Vinex-bijdrageregeling worden nog niet gebruikt voor het aanvullen van dat tekort. Door het tekort aan middelen dreigt de duurzame ontwikkeling van de compacte stad te stagneren en zullen nieuwe stedelijke activiteiten zich naar de schonere buitengebieden verplaatsen.

Dat meldt de gemeente in het Milieuprogramma 1997. In 1996 stelde Maastricht de bodemnota vast. Daarmee kan de gemeente met andere overheden de structurele verontreiniging in relatie tot de ontwikkeling van de compacte stad slagvaardig aanpakken. Begin volgend jaar komt het geautomatiseerde bodeminformatiesysteem in gebruik dat aan die ontwikkeling een bijdrage moet leveren.

Met steun van de VNG werkt Maastricht een handreiking uit voor het opzetten van gemeentelijke kwaliteitszorg voor het bodembeleid. Beleid voor een actief bodembeheer ontwikkelt de gemeente ook met de provincie. De uitvoering ervan loopt nog niet zoals het zou moeten.

Duidelijkheid

Eind dit jaar hoopt de gemeente meer duidelijkheid te krijgen over de aard en omvang van de vervuiling van de gebieden Vinkenslag en Zinkwitterrein. De toekomstige functies van deze locaties bepalen de saneringsvorm. De uiteindelijke mogelijkheid van sanering hangt in belangrijke mate af van de bijdragen die andere overheden verstrekken. Begin volgend jaar volgt de verwijdering van zo’n 2000 kubieke meter slib waarna de jachthaven MCC/MWC beter bereikbaar wordt. De sanering van de onderwaterbodem van de Beatrixhaven komt pas in 1999 aan de orde.

De reden daarvoor ligt in de lage prioriteit die met ministerie van Verkeer en Waterstaat aan dit po hecht. De stichting onderneming Beatrixhaven, de Kamer van Koophandel, de provincie Limburg en Maastricht lieten eerder de bodemkwaliteit van het industrieterrein Beatrixhaven onderzoeken. De bevindingen moeten later tot een gezamenlijke aanpak leiden wat vertraging en stagnatie van bedrijfsactiviteiten voorkomt.

Tankslag

Begin volgend jaar komt in Maastricht de grondbank in gebruik die het hergebruik van in elk geval 10.000 kubieke meter vervuilde grond bevordert. In 1997 hoopt de gemeente ook de Actie Tankslag af te ronden. Voorts ligt het opstellen van bodembeheersplannen voor diffuus verontreinigde gebieden in het verschiet. Het gaat hier om Groot Wyck, Noord-West Entree inclusief Boschpoort en Bosscherveld, Heer, Akerpoort en Itteren/Borgharen.

De aanpak van de Noord-West Entree valt buiten het financierbaar kader van de gemeente en de provincie. Het rijk dient om die reden f. 10 tot f. 20 miljoen bij te dragen. Volgend jaar hoopt Maastricht ook de doorlooptijd van saneringspoen te ke versnellen. In uitvoering komen twintig kleinere en zes grotere bodemsaneringen. In het laatste geval gaat het om de poen Limmelderweg, Achtzaligheden, Meerssenerweg, Olympiaweg, Sareptaweg en Sionsweg.

Reageer op dit artikel