nieuws

‘Budget infrastructuur zal altijd te krap zijn’

bouwbreed Premium

Minister Jorritsma denkt dat het budget voor infrastructuur wel altijd te krap zal blijven. De bewindsvrouwe zei dit tijdens het debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) in de Tweede Kamer. Dit geldt volgens haar zelfs als zij de f. 27 miljard erbij krijgt die zij tot 2010 tekort komt.

De bewindsvrouwe deed haar ontboezeming naar aanleiding van discussies over aanpassingen aan infrastructuur in verband met een betere inpassing op basis van maatschappelijke druk. Een hoogst actueel onderwerp met de HSL-zuid discussie nog vers in het geheugen, waarbij diverse tunnels in onder andere Brabant worden gevraagd.

Jorritisma was het eens met PvdA-woordvoerder Peter van Heemst dat het goed zou zijn als er algemene voorwaarden worden gesteld waaraan dit soort extra investeringen moeten voldoen om te worden gehonoreerd. Tegelijkertijd vond zij het echter een illusie om te menen dat dit zou ke.

“Het is nauwelijks mogelijk om een algemeen kader te scheppen. Elk po zal apart beoordeeld moeten worden. Was het maar waar dat we een kader konden scheppen en dat ik dan met u nooit meer over aparte poen behoef te praten”, zo zei zij, daarbij wijzend op het feit dat het niet alleen de procedures zijn die vertragend werken op de uitvoering van grote infrastructurele poen, maar ook de politieke besluitvorming.

Sobere uitvoering

Daarom was het volgens haar van groot belang dat ook in de toekomst er sprake zal zijn van sobere uitvoering van werken. Op grond daarvan wees zij dan ook verdiepte aanleg van het spoor bij Abcoude, een tunnel bij Kampen in plaats van een brug en verdiepte aanleg van de A4 door Midden Delfland van de hand. In geen van deze gevallen is er volgens haar sprake van baten die opwegen tegen de extra kosten.

De instelling van een kapitaalsdienst voor investeringen in infrastructuur vindt brede steun in de Tweede Kamer. Daarmee kan worden voorkomen dat geld dat door vertraging in poen niet wordt uitgegeven, terugvloeit in de schatkist.

Minister Zalm van Financien had overigens al eerder dit jaar toegezegd nog dit jaar met een notitie hierover te zullen komen. Deze discussie wordt al jaren gevoerd. Daarbij wordt er telkens op gewezen dat gemeenten al lang een scheiding kennen tussen kapitaaldienst (voor investeringen) en gewone dienst (voor onder meer overdrachtsuitgaven).

Light-railverbindingen

De Kamer pleitte er verder voor om extra geld in te zetten voor versnelling van een aantal poen. Daarbij werd echter nauwelijks aangegeven waar het extra geld vandaan zou moeten komen. Slechts CDA-woordvoerder Leers gaf aan dat het eenmalige voordeeltje van f. 845 miljoen voor minister Zalm hiervoor gebruikt zou ke worden. Ook staatsdeelnemingen vormen voor hem een financieringsbron.

Alle fracties waren het erover eens dat light-railverbindingen een goed wapen in de strijd zijn tegen de congestie op de Nederlandse wegen. Er wordt dan ook met belangstelling uitgekeken naar de manier waarop initiatieven in de diverse stadsgewesten op dit punt door het ministerie zullen worden beoordeeld.

Brede steun kreeg ook Delft met de wens voor een viersporige spoortunnel, waar de gemeente nu kampt met een hooggelegen spoor dat dwars door het centrum loopt. Tijdens een discussie relativeerde minister Jorritsma overigens de roep om tunnels als zijnde de beste oplossing voor infrastructurele problemen. “In 1963 ging in Delft de vlag uit omdat de gelijkvloerse kruisingen toen werden opgeheven. Nu wil men tunnels. Wellicht zal in de toekomst blijken dat ook dit niet de beste oplossing is.”

Vaarwegen versneld

Zorgen baarde het de Kamer dat er de afgelopen jaren geld was overgebleven op de post investeringen in vaarwegen. Juist vanwege de verschuiving van vervoer van de weg naar het water, zouden volgens menig woordvoerder projecten voor vaarwegen versneld moeten worden. Daarbij werden met name de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal, beide in Brabant, genoemd.

Zonder een echt hard standpunt in te nemen, liet Jorritsma doorschemeren dat het kabinet vasthoudt aan het standpunt over de HSL, dus via het Groene Hart. Het Bos-trace is duurder en bovendien moeten allerlei procedures dan opnieuw doorlopen worden, waardoor er vertraging zal optreden in de uitvoering. Maar, zo zei zij, daar komen we nog over te spreken.

Reageer op dit artikel