nieuws

Bouwvakkers hebben meer bijscholing nodig

bouwbreed Premium

Bouwvakkers verwachten in de toekomst meer bijscholing nodig te hebben als gevolg van technologische ontwikkelingen in de bedrijfstak. Ook verwachten zij dat de vraag naar goed opgeleide werknemers in de toekomst zal toenemen.

Dit blijkt uit het onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid ‘Technologie en de bouwwerknemer’, waarvoor zo’n 1000 werknemers in de verschillende bouwberoepen zijn ondervraagd. Het EIB rekent in het rapport ook af met het fabeltje als zou de bouw geen innovatieve sector zijn.

“Dat geldt alleen als technologische vooruitgang gelijk wordt gesteld met de automatisering van het productieproces. In de bouwnijverheid ligt de nadruk op rationalisering en verbetering van de organisatie van het productieproces.” En die is in de bouw anders dan in andere bedrijfstakken.

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers in ieder geval in het verleden al de nodige technologische vernieuwingen hebben gezien. Deze doen zich feitelijk voor op vijf terreinen: het gebruik van nieuwe materialen en toepassing van gerede producten; nieuwe en verbeterde machines; nieuw (elektrisch) gereedschap; nieuwe bouwmethoden; de organisatie van het bouwproces.

Ambachtelijk

Volgens de werknemers is de invloed van deze ontwikkelingen in de bouw aanzienlijk. Daarbij is er een verschil te constateren tussen de werkers in de b en u-sector en die in de gww-sector. In de b en u scoren nieuwe materialen en gereedschap hoog, terwijl in de gww nieuwe machines bovenaan de lijst staan.

Het beeld van een ambachtelijke, meer traditioneel ingestelde bedrijfstak blijkt nauw aan te sluiten bij het beeld dat werknemers van zichzelf hebben. Wel zijn er verschillen tussen de diverse beroepsgroepen.

Metselaars typeren hun werk als het meest ambachtelijk en traditioneel. Timmerlieden vinden zich het minst ambachtelijk.

Daarnaast is er een verband tussen de mate van opleiding en de typering van de werkzaamheden. Naarmate werknemers meer vakopleiding hebben, beschouwen zij hun werk als minder ambachtelijk, minder traditioneel, ingewikkelder en meer geschoold.

Werknemers in de gww typeren hun werkzaamheden als minder ambachtelijk dan hun collega’s in de b en u. Zij vinden hun werkzaamheden ook meer technologisch en moderner.

Timmerlieden en metselaars leggen een duidelijke voorkeur aan de dag voor traditioneel en ambachtelijk werk. Minder geschoolden daarentegen willen een meer technologische werkwijze.

Door de technologische ontwikkelingen is volgens 60% van de werknemers de arbeidsproductiviteit gestegen. Deze wordt in de eerste plaats toegeschreven aan nieuwe materialen. Nieuwe machines staan op de tweede plaats, terwijl nieuwe bouwmethoden als derde komen op de lijst met redenen voor de gestegen productiviteit. De toegenomen productiviteit heeft de kwaliteit van het werk niet negatief beinvloed. Volgens timmerlieden en metselaars hebben vooral nieuwe materialen bijgedragen aan verbetering van de kwaliteit van het werk.

De arbeidsomstandigheden zijn volgens de helft van de ondervraagden verbeterd dankzij de technologie. Timmerlieden achten daarbij het gebruik van nieuwe machines de belangrijkste reden, metselaars vinden dit te danken aan nieuwe materialen.

Verspilling

Technologische vernieuwingen hebben ook nog geleid tot minder verspilling van materialen, zo vindt de helft. Nieuwe materialen en het gebruik van kant en klare producten is voor praktisch alle werknemers de oorzaak hiervan. Alleen minder geschoolden vinden organisatorische veranderingen belangrijker.

Van de werknemers verwacht 56% dat meer bijscholing nodig is om de technologische ontwikkelingen bij te houden. Zo’n 40% verwacht geen verandering, terwijl 2% juist minder bijscholing verwacht. Opvallend is dat juist oudere ne jongere werknemers een sterkere behoefte hebben aan bijscholing.

Technologische vernieuwingen leiden volgens ruim de helft van de werknemers niet tot uitstoot van arbeid. Een derde verwacht wel vermindering van de hoeveelheid werknemers die bedrijven in de toekomst in dienst hebben. Timmerlieden verwachten relatief de grootste afneming. Ook bij grote bedrijven wordt meer gedacht dat vernieuwing tot minder arbeid leidt.

Reageer op dit artikel