nieuws

Waterkering bij Ramspol krijgt drie gelijke balgen

bouwbreed Premium

De waterkering bij Ramspol wordt uitgevoerd met drie balgstuwen, een in het Ramsdiep en twee in de Ramsgeul. Dit type beweegbare waterkering is in Nederland nog niet in gebruik als stormvloedkering. Naar verwachting zal de Waterkering Ramspol medio 1999 gereed zijn.

Dit volgt uit het vaststellen van het concept-plan van uitvoering door het Waterschap IJsseldelta in Kampen. De waterkering Ramspol valt onder de Deltawet Grote Rivieren. Daarin is geregeld dat het betrokken waterschappen een conceptplan voor de uitvoering opstellen. Uit zo’n plan waaruit moet blijken welke gevolgen uitvoeren van het plan heeft en op welke manier rekening gehouden wordt met belangen op het gebied van landschap, natuur en cultuur. Dit plan is nu door het waterschap vastgesteld. Het wordt aan Gedeputeerde Staten van Overijssel en Flevoland aangeboden. Uiterlijk begin december zullen deze zich over het plan uitspreken.

In eerdere plannen werd uitgegaan van een balgstuw op een locatie op zo’n 250 m ten westen van de huidige Ramspolbrug bij het Ketelmeer. De stuw zou worden uitgevoerd met een balg in de Ramsgeul en een in het Ramsdiep, die een twee keer zo grote breedte zou krijgen als die in de Ramsgeul. Uit constructief en uitvoeringstechnisch oogpunt is nu gekozen voor drie identieke balgen, een in de Ramsgeul en twee in het Ramsdiep.

Effecten

De balgstuw zal worden gesloten bij een waterstand voor stormsituatie van + 2,90 m NAP aan Ketelmeerzijde. De kans dat deze waterstand optreedt is eenmaal in de 2000 jaar. De kruinhoogte van de balg in gesloten toestand bedraagt maximaal +3,30 m NAP.

Sluiten van de waterkering heeft een tweeledige invloed. De hogere waterstanden ten westen van de waterkering zullen onder andere worden gecompenseerd door schadevergoedingen. De waterstanden op het Zwarte Meer en Zwarte Water worden lager. Voor natuurontwikkelingen is in totaal een bedrag van f. 5 miljoen voorzien. Het gaat om f. 200.000 voor werk ter hoogte van de kering, circa f. 600.000 ten oosten van de kering en ongeveer f. 4,2 miljoen ten westen van de kering.

Er is voor uitvoeren van het werk een aanbesteding gehouden. Er zijn zeven prijsaanbiedingen voor de bouw en het ontwerp van de kering gedaan. De Bouwdienst Rijkswaterstaat is doende deze te beoordelen. Naar verwachting kan eind dit jaar een basisontwerp van een van de aanbieders worden geselecteerd.

Reageer op dit artikel