nieuws

Trage besluitvorming HSL kan veel geld gaan kosten

bouwbreed

Trage besluitvorming over de HSL-zuid kan veel geld gaan kosten. Daardoor staat die behoorlijk onder druk. Dit komt onder meer door een wederzijdse schadevergoedingsplicht van Belgie en Nederland bij te late oplevering van de spoorlijn.

Uit antwoorden van Minister Jorritsma op vragen van de Tweede Kamer over de Planologische kernbeslissing (pkb) HSL-zuid blijkt dat voor elke dag dat de spoorlijn tussen Rotterdam en Antwerpen later klaar is dan 1 juni 2005, moeten beide landen elkaar een nog nader vast te stellen bedrag betalen.

Door die schadevergoedingsplicht wordt het in ieder geval vrijwel onmogelijk voor de Tweede Kamer om een alternatief trace naar voren te brengen. Doet de Kamer dat wel dan zou dat zonder meer een vertraging van zo’n twee jaar opleveren, waardoor de realisatie voor juni 2005 op losse schroeven komt te staan. Momenteel wordt nog uitgegaan van een uitvoering van 1998-2003.

Vertraging dreigt toch al voor dit gedeelte van de HSL, omdat er in Noord-Brabant nog drie knelpunten zijn waarvan zowel de provincie als de betrokken gemeenten vinden dat er onvoldoende rekening is gehouden met hun wensen. Het gaat dan om Zwaluwe, Breda-Prinsenbeek en Geffen. Ook actiegroepen in die streken zullen ongetwijfeld bezwaren maken tot bij de Raad van State tegen het uiteindelijke trace-besluit dat voor eind 1997 gereed zal zijn. Daarnaast is ook Belgie planologisch nog lang niet klaar.

Minister Jorritsma streeft ernaar het trace-besluit te nemen binnen een jaar na het van kracht worden van de pkb. Bezwaren daartegen ke dan gecombineerd worden. Duurt het langer dan een jaar, dan kan afzonderlijk tegen beide besluiten geprocedeerd worden, hetgeen nog veel meer vertraging zou ke geven. Minister Jorritsma wijst er bovendien op dat uitstel van het po kostenstijgingen tot gevolg zal hebben. Alleen al de inflatie levert daar een bijdrage aan. Ook treedt er renteverlies op de al uitgegeven gelden op. De rentederving beloopt circa f. 300 miljoen per jaar dat het project langer doorloopt. Uitstel van besluitvorming, zeker als dat gebeurt ten gunste van een ander trace, leidt verder tot stijging van de voorbereidingskosten, zo laat zij de Kamer weten.

Dubbeldekker

De mogelijkheden voor de Kamer om te schuiven met het trace zijn beperkt. In de pkb is een bandbreedte opgenomen van 250 meter ter weerszijden en 25 meter naar boven en naar onderen. Wordt er gekozen voor een oplossing die buiten die bandbreedte valt, dan zal de pkb gedeeltelijk herzien moeten worden, met alle vertragingen van dien.

Wat de geboorde tunnel onder het Groene Hart betreft wordt momenteel uitgegaan van een diameter van 9,90 meter. Dit is nodig in verband met de luchtdruk die optreedt als de trein met een snelheid van 300 km/uur door de tunnel raast. De tunnel ontwerpen voor lagere snelheden betekent wel dat die kleiner kan worden, maar de kostenbesparing daarvan is niet zo groot.

Overigens wordt nog bekeken hoe de tunnel er uiteindelijk uit komt te zien. Dit heeft te maken met het feit dat de nieuwste generatie hogesnelheidstreinen dubbeldeks en dus groter is, en daardoor een andere drukgolf veroorzaakt. Dat kan betekenen dat de tunnel zelfs nog groter zal moeten worden. Verhalen als zou de tunnel nog veel duurder worden doordat extra investeringen nodig zijn in verband met resonantie op de slappe veenbodem, verwijst Jorritsma naar het rijk der fabelen. Zij wijst erop dat het geboorde gedeelte volledig op pleistoceen zand ligt en dat de toeritten op palen komt. Daarmee is in de f. 900 miljoen voor de tunnel rekening gehouden.

Alternatieven in Brabant blijft de bewindsvrouwe als te duur van de hand wijzen. De door haar gekozen oplossingen, 12 meter hoog langs Zwaluwe en idem dito door Prinsenbeek, acht zij zonder meer verantwoord.

De Tweede Kamer gaat eind oktober beginnen met de behandeling van de pkb.

Reageer op dit artikel