nieuws

Tommel: ‘Zeeland bouwt te veel’

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Tommel vindt dat er in de provincie Zeeland te veel woningen worden gebouwd. De bewindsman zei dit ter gelegenheid van de ondertekening van het convenant Duurzaam Bouwen dat de provincie, 14 gemeenten, 31 bouwers, 27 architecten, 16 corporaties en 10 projectontwikkelaars hebben gesloten.

“Er vindt nog te veel nieuwbouw plaats met name buiten de vier Zeeuwse steden Vlissingen, Middelburg, Goes en Terneuzen. Daarentegen concentreert de leegstand zich vooral in die vier steden”, aldus Tommel. Hij wees erop dat na jaren van gestage afname van de leegstand in het Zeeuwse, die in 1995 weer is gestegen van 2,2% naar 2,8%.

“Volgens eigen opgave van de gemeenten stonden per 1 januari 1996 ruim 4200 woningen in Zeeland leeg.” Een recent onderzoek van zijn eigen Inspectie Volkshuisvesting toonde aan dat 1% van het woningbezit van corporaties structureel leegstaat, dat wil zeggen langer dan zes maanden.

Al eerder heeft de bewindsman Zeeland gewaarschuwd alert te zijn op de grote woningproductie, die kan leiden tot problemen in de bestaande voorraad. Hij benadrukte dat in het Vinex-akkoord met de provincie de bouwopgave voor Zeeland was vastgesteld op 7200 woningen in de periode 1995-2005.

“De werkelijke productie zal – dat is nu al bekend – sterk afwijken van de geprognotiseerde behoefte. Op grond van de thans bekende gegevens zal de woningvoorraad in de hele provincie in de eerste periode 1995-2000 al toenemen met circa 8300 woningen, dus al 1100 meer dan in de gehele periode nodig wordt geacht”, zo hield Tommel zijn gehoor voor.

Drie maatregelen

Hij vroeg dan ook dringend aan gemeenten en de provincie om maatregelen te nemen “zodat ongewenste gevolgen op financieel/volkshuisvestelijk gebied voorkomen ke worden.” Daarbij dacht hij zelf aan drie maatregelen. In de eerste plaats moet de woningbouw sterk geconcentreerd worden in de steden. “Dit houdt in dat voor de andere kernen de groeimogelijkheden beperkt worden.”

In de tweede plaats bepleitte hij een restrictief beleid. “Een goed waarneembare tendens is dat huishoudens met hogere inkomens de stad verlaten en zich vestigen in de omringende dorpen. Juist door de bouw van duurdere koopwoningen in de steden, gekoppeld aan herstructurering, kan de voorraad in die steden op een hoger kwaliteitsniveau worden gebracht.”

Herstructurering vormde zijn derde oplossing voor het probleem. Die is nodig om de stad aantrekkelijk te maken of te houden voor de hogere inkomens. “Het is belangrijk dat de woningvoorraad evenwichtig en van een goede kwaliteit is, dat de stad aantrekkelijk is voor alle inkomensgroepen en dat ook lage inkomens voldoende keuzemogelijkheden hebben. Door de stadsvernieuwing, het differentieren van het woningaanbod en door verbetering van het leefmilieu in buurten en wijken kan de volkshuisvesting een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van het economische draagvlak en het verbeteren van de sociale structuur van de steden”, zo zei Tommel.

Meer aanpassen

Een probleem is volgens hem dat de gevraagde en geboden kwaliteit van de woningvoorraad niet op elkaar aansluiten. Hij bepleitte daarom meer te doen aan aanpassingen van slecht in de markt liggende woningen om die aldus weer aantrekkelijk te maken. Wellicht, zo voegde hij daaraan toe, biedt ook overheveling naar de koopsector soelaas.

Toch had hij ook nog een troost voor de bouw: “Natuurlijk is en blijft woningbouw noodzakelijk, maar het zal in Zeeland in toenemende mate in de sfeer van vervangende nieuwbouw en extra herstructurering moeten zijn.” Niettemin blijft hij zich zorgen maken over de huidige overproductie en de gevolgen daarvan.

Reageer op dit artikel