nieuws

Tommel raakt geld voor sociale woningbouw kwijt

bouwbreed

In de onderhandelingen tussen staatssecretaris Tommel en minister Zalm over de VROM-begroting voor 1997 is f. 214 miljoen voor de volkshuisvesting verloren gegaan. Het geld, dat overbleef omdat er minder behoefte is aan sociale huurwoningen, wilde de Tweede Kamer juist behouden.

Eric Harms

Die conclusie kan worden getrokken uit de antwoorden van de staatssecretaris van VROM op Kamervragen over zijn begroting voor 1997.

Al enige tijd wordt politieke discussie gevoerd over de zogeheten cluster drie gelden, een potje dat is ontstaan door het terugdraaien van het extra bouwprogramma voor de sociale huursector. In een debat eerder dit jaar over de Individuele Huursubsidie bijvoorbeeld gaf een meerderheid in de Tweede Kamer te kennen het geld te willen behouden voor de volkshuisvesting. Zij nam zelfs een motie van die strekking aan, ter ondersteuning van de onderhandelingspositie van staatssecretaris Tommel in de gesprekken met minister Zalm van Financien hierover.

Het heeft echter niet mogen baten, wordt duidelijk uit Tommels beantwoording. De afname van het aantal sociale huurwoningen met 24.000, zoals opgenomen in het Regeerakkoord en is bevestigd in de laatste Trendbrief, heeft geresulteerd in een besparing van f. 328 miljoen. Geld dat was gereserveerd voor Individuele Huursubsidie ( f. 56 miljoen), locatiegebonden en woninggebonden subsidies (respectievelijk f. 127 miljoen en f. 102 miljoen) en bodemsanering ( f. 43 miljoen). Daarvan is slechts f. 112 miljoen opnieuw in de volkshuisvesting geinvesteerd, namelijk in de herstructurering van de woningvoorraad. De rest, circa f. 214 miljoen, is naar andere ministeries gegaan: het ministerie van Economische Zaken kreeg geld voor de uitvoering van de Energienota, het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft een bijdrage ontvangen voor de herstructurering van de glas- en tuinbouwsector.

Uit de antwoorden van de Kamervragen blijkt verder dat het in het algemeen goed gaat met de terugdringing van het woningtekort. Alleen de regio’s Amsterdam en Utrecht slagen er niet in de doelstelling van 2% tekort in 2000 te halen. ROA spant de kroon.

Woningtekort

Deze regio begon in 1994 met een woningtekort van 3,5% en weet daar tot 2000 slechts vier tienden vanaf te halen. De raming is dat ROA in 2000 uitkomt op een tekort van 3,1%.

In Utrecht wordt de doelstelling ook niet gehaald, maar daar is de overschrijding minimaal, slechts tweetiende. Het woningtekort zal in ieder geval wel flink dalen, van 4,1% in 1994 naar 2,2% in 2000.

De overige BoN-regio’s halen de doelstelling met gemak. In 2000 komt de Rotterdamse regio uit op 0,8% (was 2,2%), Haaglanden op 0% (was 2,5%), Eindhoven op 1,2% (was 1,9%), Arnhem-Nijmegen op 0,5% (was 1,7%)en Twente op 0,3% (was 1,6%).

Over de vraag of en zo ja, hoeveel leegstand er inmiddels is ontstaan in bepaalde regio’s kan nog geen informatie worden gegeven. Omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek de leegstand niet meer registreert, en de opgave van gemeenten niet betrouwbaar is, zijn de sociale verhuurders benaderd. De resultaten daarvan leveren een beeld op van de leegstand per september 1996. Een notitie hierover zal zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Zie ook pagina 3

Reageer op dit artikel