nieuws

Strijd tegen sluikbouw vraagt om goed instrument

bouwbreed

De strijd tegen onrechtmatige bedrijfsuitoefening en sluikbouw vergt een instrument waarmee daadwerkelijk gewerkt kan worden. Zeker nu staatssecretaris Tommel het bouwregister gaat afschaffen, is het zaak goed te kijken wat daarvoor in de plaats komt.

Op zich is er niets op tegen te kijken naar een ander en beter systeem op basis waarvan de Stichtingen Behartiging Aannemersbelangen (SBAB’s) aan de slag ke. Daarbij is het wel noodzakelijk dat de informatie dekkend is, dat wil zeggen dat ook de uitvoerende aannemer(s) bekend zijn. Op basis van artikel 8 van de Woningwet, dus los van het al dan niet bestaan van het bouwregister, hebben gemeenten die verplichting ook. In het bouwregister ontbreekt dat gegeven echter regelmatig. Gezien het feit dat de SBAB’s node opsporingsbevoegdheid missen, maakt dat de privaatrechtelijke handhaving van de Vestigingswet moeizaam.

Dat is in hoofdlijnen het commentaar van het NVOB op de plannen van staatssecretaris Tommel om het bouwregister te vervangen door een systeem waarbij gemeenten -in principe eens per week- de SBAB’s in formeren over bouwvergunningen en -plannen en over begonnen of binnenkort te beginnen bouw. Punt is dat de bewindsman daarbij wel wil dat de vergunningaanvragers worden genoemd, maar over de uitvoerders niets zegt.

Overigens wil hij in overleg met het ministerie van EZ, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en AVBB en NVOB nog zoeken naar een “kwalitatief goed alternatief”. Daarbij kan in zijn visie de reeds opgedane ervaring met het pilotpo Den Bosch van belang zijn. In dat po, waaraan Den Bosch, Vught en St. Oedenrode enerzijds en de belastingdienst, SFB en SBAB anderzijds deelnamen, werd de mogelijkheid geboden via een modem de gemeentelijke bouwregisters in te zien. Dat zou de betrokken gemeenten tijdwinst opleveren.

Problemen

Uit een evaluatie van die proef is overigens gebleken dat er nog wel technische problemen waren. Zo sloten zogenoemde protocollen niet op elkaar aan en was de programmatuur van de gemeenten niet ontwikkeld om door derden te worden geraadpleegd.

Een vervolg op die pilot, waarvoor de SBAB Zuid-Nederland momenteel het projectvoorstel schrijft, moet die technische problemen oplossen. Volgens een automatiseerder van de VNG zal er van die kant mede op worden gelet dat een nieuw systeem de gemeenten niet te zwaar belast.

Die opmerking stemt dan meteen niet vrolijk. Het bezwaar van de gemeenten tegen het bouwregister was immers dat het een oneigenlijke taak is voor gemeenten en het gemeentelijke apparaat te zwaar belast. Daarom ook is het bouwregister vaak onvolledig. Het heeft geen prioriteit.

Niet bekend

Systeem

Dat is voor het NVOB dan ook reden om in de komende overleggen aan te dringen op een goed systeem waarmee de SBAB’s ook uit de voeten ke. Ook zal worden gevraagd de stichtingen op zijn minst een beperkte opsporingsmogelijkheid te krijgen.

Op dit moment ke de SBAB’s weinig. Zo krijgen ze bijvoorbeeld niet eens informatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer over kentekens van auto’s die zij op verdachte bouwwerken tegenkomen.

Als het blijft bij toesturen van gegevens door gemeenten aan SBAB’s over bouwplannen en begonnen werken, dan vreest het NVOB dat dit onvoldoende is. Momenteel gebeurt iets dergelijks al door een aantal Noord-Hollandse gemeenten richting SBAB West-Nederland.

“Het Noord-Hollandse model biedt wat dit betreft geen soelaas. De SBAB’s moeten dan inderdaad zelf op onderzoek uit om te achterhalen wie de aannemer is en of die al dan niet rechtmatig gevestigd is”, aldus NVOB-secretaris Bouwmarkt mr. G. Engelen. Gezien de beperkte middelen van de SBAB’s is dat nauwelijks een goed alternatief te noemen.

Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid is als andere belanghebbende nog niet zover om al afscheid te nemen van het bouwregister. “Er zijn destijds goede redenen geweest om de bouwregistratie in te voeren. Doordat het niet goed werd uitgevoerd, hebben we eigenlijk nooit ervaring met het middel ke opdoen. Als gemeenten het wel goed hadden bijgehouden dan zou het best een zinvol middel ke zijn. Het zou de moeite waard zijn uit te vinden of dat inderdaad het geval is. Dat kan niet als je het afschaft”, zo zegt een zegsman van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen van het SFB, die overigens wel beperkte opsporingsbevoegdheid heeft.

Reageer op dit artikel