nieuws

Miljardenvraag naar extra infrastructuur wordt hype

bouwbreed Premium

De vraag naar extra miljarden voor infrastructuur lijkt een hype te worden. Daarbij is het doel in alle gevallen hetzelfde: het voorkomen dat Nederland ten onder gaat aan een wegeninfarct. Maar tussen de wensen en het beschikbare budget zit wel enig licht.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zet hoog in, wanneer het in de nota ‘Samen werken aan bereikbaarheid’ schrijft dat er in 2005 nagenoeg geen files meer zullen zijn buiten de Randstad en het economisch verkeer rond de grote steden kan doorstromen. En dat voor het luttele bedrag van f. 2 miljard extra tot 2002. Overigens weet ook minister Jorritsma dat daar eigenlijk nog f. 4 miljard bij moet.

En dat is dan nog niet alles. De bewindsvrouwe signaleert ook dan nog twee belangrijke knelpunten. “De aanleg van nieuwe infrastructuur duurt tussen de tien en vijftien jaar. Relatief veel tijd kost de voorbereiding, inclusief de politieke en bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast kost bouwen steeds meer geld door bijvoorbeeld de vraag naar ene betere inpassing. Dit alles leidt ertoe dat er onvoldoende financiele middelen beschikbaar zijn”, zo heet het in de nota.

En dat was iets waar bijna het ganse vaderland al langer van overtuigd was. Zo was er al in het voorjaar de opmerkelijk eensgezinde oproep van AVBB, VNO-NCW en Koninklijk Vervoer Nederland (KVN) om de investeringen in infrastructuur te verdubbelen van f. 5 miljard naar f. 10 miljard per jaar.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van ons land was en is de grote reden achter die wens. Zeker als ons land zich wil blijven profileren als distributieland, zo zeggen de organisaties, dan is die investering hard nodig.

Bovendien wijzen zij erop dat de investeringen in ons land beduidend lager liggen dan in ons omringende landen. Zo geeft Duitsland 60% meer uit per hoofd van de bevolking, de Belgen 30% en de Fransen 25%.

Vorige week schaarden de vier Randstadprovincies zich bij de roependen om versnelling van de investeringen in infrastructuur. Maar liefst f. 56 miljard zou volgens hen nodig zijn de komende vijftien jaar om de verkeersknoop in en rond de Randstad te ontwarren. Dat is exclusief de hoge snelheidslijnen zuid, oost en noord. Alleen de HSL-zuid kost al een kleine f. 1,5 miljard.

Daar deed recentelijk prof.dr. A. Knoester nog een schepje bovenop. In zijn column in de Telegraaf laat de hooggeleerde weten dat de extra investering van f. 2 miljard in infrastructuur volstrekt onvoldoende is.

Wijsheid

“Dat ons land nu aan een weginfarct dreigt te bezwijken, komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Sinds het begin van de jaren zeventig hebben opeenvolgende kabinetten er in hun onnavolgbare wijsheid gemeend goed aan te doen om de overheidsinvesteringen in economische infrastructuur als percentage van het nationaal inkomen te halveren ten opzichte van het niveau dat in de jaren vijftig en zestig gebruikelijk was”, aldus Knoester.

Als gevolg daarvan, zo berekent hij, is er een achterstand van zo’n f. 250 miljard ontstaan inclusief rioleringen. Wat de transportinfrastructuur betreft beloopt de achterstand zeer conservatief geschat zo’n f. 125 miljard. Dat staat in schril contrast met de f. 2 miljard die minister Jorritsma tot 2002 extra uittrekt. Peanuts noemt Knoester dat bedrag.

Vraag is nu of dit alles allemaal natte vingerwerk is dan wel gebaseerd op enige berekening.

En daar komt dan de Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking (Ices) om de hoek kijken. Deze club van topambtenaren van verschillende ministeries hebben blijkens een in het blad Binnenlands Bestuur uitgelekte notitie berekend dat er een tekort is van f. 35 miljard om alle nota’s op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en leefbaarheid uit te voeren.

Ook de Ices verschaft dus nog geen getal dat een vergelijking tussen alle miljarden mogelijk maakt. Volgens deskundigen is het grote verschil vooral terug te voeren op het feit dat de Ices alleen maar heeft gekeken naar de rijksuitgaven, terwijl de andere miljardenvragers alle investeringen in infrastructuur, dus ook van andere overheden en private partijen erbij hebben betrokken.

Niet alleen Randstad

Hoe het ook zij, duidelijk is dat het volstrekt onduidelijk is hoeveel geld er nodig is om het verkeersinfarct effectief te lijf te gaan. Voor de korte termijn is dat niet zo erg. Zoals gezegd duurt het toch jaren voordat projecten in uitvoering ke worden genomen. Op langere termijn is het echter wel noodzakelijk de nodige duidelijkheid te krijgen. De door iedereen zo gewenste bereikbaarheid, en dan niet alleen in de Randstad, maar ook daarbuiten, is daarmee gediend.

Reageer op dit artikel