nieuws

Huren in Randstad hoger dan elders

bouwbreed Premium

Huren in de Randstad is – net als kopen trouwens – duidelijk onvoordelig in vergelijking met overig Nederland. De woningen hebben minder kwaliteit en de prijs per punt is hoger.

Met behulp van de Huurenquete van het CBS kan ook een vergelijking gemaakt worden tussen de huren in de Randstad en die daarbuiten. Er is onderscheid gemaakt tussen meergezins(MG)- en eengezins(EG)-woningen. We vergelijken de onderlinge verhoudingen en de stand in 1995 met die in 1986. De MG-woningen hadden in de Randstad in 1986 gemiddeld 94 punten in het woningwaarderingssysteem. Met een gemiddelde prijs per punt van f. 3,86 kwam de kale huur op f. 362 per maand (zie tabel). In de rest van Nederland waren de flatjes wat ruimer en wat beter uitgerust. Het aantal punten lag er op 101 gemiddeld, of bijna 7,5% hoger. De prijs per punt was echter slechts f. 3,42, of ruim 11% lager, zodat de huur van deze betere woningen toch nog 4% lager uitkwam op f. 347 per maand. Ook de EG-woningen bevatten in dat jaar meer kwaliteit (+ 4%), die tegen een 10% lagere prijs per punt leidde tot een 6% lagere huur.

Kwaliteitsstijging

Het valt op dat in alle gevallen de gemiddelde prijs per punt voor MG-woningen hoger is dan voor EG-woningen. In de Randstad lag deze prijs in 1986 14% hoger, in 1995 nog 10%. Buiten de randstad zijn de verschillen zelfs toegenomen, van plus 13% in 1986 tot plus 15% in 1995. Als gevolg van de ongelijke verdeling van MG- en EG-woningen over deze regio’s bedroeg het verschil in puntenprijs voor totaal Nederland in 1986 plus 18%, in 1995 plus 14%. MG-woningen bieden minder woning voor meer geld.

Dat kan niet vaak genoeg herhaald worden, zeker in een tijd waarin de minister van VROM onze koeien meer ruimte gunt dan onze mensen. Het gemiddeld aantal punten per woning en de prijzen per punt zijn sinds 1986 toegenomen, de eerste heel geleidelijk, de tweede vrij fors, namelijk in die negen jaar met ongeveer de helft. Het aantal punten dat door het CBS gemiddeld per woning wordt aangetroffen in de Huurenquete neemt door verschillende oorzaken geleidelijk toe. In de eerste plaats bevatten nieuwbouwwoningen veelal een wat hogere kwaliteit dan oudere. Daarnaast vindt er renovatie of groot onderhoud plaats, waardoor het aantal punten kan stijgen. Tenslotte worden er wel eens oude woningen gesloopt; deze hebben in de regel een laag puntenaantal, dat het gemiddelde omlaag brengt.

Ook in de Randstad is het aantal punten door al deze oorzaken in de loop der jaren toegenomen, zelfs sneller dan buiten de randstad. Voor MG-woningen was de toeneming in de randstad acht punten, daarbuiten slechts vier. Daarmee werd het kwaliteitstekort in de Randstad overigens nog niet ingehaald. Het aantal punten per EG-woning in de Randstad steeg van 1986 op 1995 maar met vijf, tegenover daarbuiten met zes. Daardoor is de kwaliteitsachterstand van de randstad in dit op de markt schaarse segment zelfs nog iets toegenomen, van 3,8% naar 4,4%. Omdat het aandeel van MG-woningen in de Randstad erg veel groter is dan daarbuiten, zijn de kwaliteitsverschillen voor het totaal nog veel sprekender. In 1986 hadden alle huurwoningen in de Randstad gemiddeld 15,3% minder kwaliteit dan die buiten de randstad; in 1995 bedroeg dat altijd nog bijna 12%.

Dure punten

Zoals in de tabel is te zien, waren de prijzen per punt in de Randstad voor MG-woningen in 1986 maar liefst 13% hoger dan daarbuiten, in 1995 bedroeg dit nog 4%. Voor EG-woningen zijn de overeenkomstige cijfers plus 12% en plus 8%. Gemiddeld waren de huurwoningen in de Randstad daarmee in 1986 17% duurder per punt dan daarbuiten, in 1995 was dat 10%. Dit laat zien, dat het punten-systeem voor de woningwaardering nog wel enige aanpassing behoeft, om verschillen in de huur weg te werken die niet het gevolg zijn van kwaliteit.

VROM lijkt een andere kant op te willen. Er ligt een voorstel om de huren voortaan afhankelijk te maken van de taxatie volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Mocht een dergelijk beleid onverhoopt werkelijkheid worden, dan mogen de huurders – vooral die van EG-woningen in de Randstad – hun borsten wel nat maken. Gezien de onevenwichtige marktverhoudingen in de Randstad zullen de taxaties van deze woningen waarschijnlijk tamelijk hoog uitvallen. De gevolgen die dat voor de huren zal hebben laten zich raden. Of er nog niet genoeg problemen zijn op de huurwoningmarkt.

Puntenaantal, kale huur en bedrag per punt (F/pt)

gemiddelden per 1 juli, voor MG- en EG-woningen in de randstad, overig Nederland en totaal, 1986 en 1995

MG-woningen EG-woningen totaal

punten huur F/pt punten huur F/pt punten huur F/pt

Randstad ’86 94 362 3,86 126 426 3,39 105 385 3,66 ’95 102 555 5,48 131 653 4,97 113 593 5,24 +% 9 53 42 4 53 47 8 54 43 Overig Nederland ’86 101 347 3,42 131 400 3,04 124 386 3,12 ’95 105 556 5,28 137 632 4,60 128 608 4,76 +% 4 60 54 5 58 51 3 58 53 Totaal Nederland ’86 96 357 3,70 130 407 3,13 116 386 3,34 ’95 103 554 5,38 136 638 4,71 121 601 4,96 +% 7 55 45 5 57 50 4 56 49 Randstad in % overig NL ’86 93 104 113 96 107 112 85 100 117 ’95 97 100 104 96 103 108 88 98 110 Bron:CBS

Reageer op dit artikel