nieuws

Grotere betrokkenheid kustgemeenten bij kustverdediging nodig

bouwbreed Premium

De kustgemeenten moeten meer betrokken worden bij de kustverdediging. Daartoe moeten zij een formele rol krijgen in de Provinciale Overlegorganen voor de Kustverdediging (POK’s). Nu komen ze daar alleen als de provincie bereid is de gemeenten uit te nodigen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat een dergelijke benadering nodig is voor een meer geintegreerd kustzonebeheer. Juist omdat er op korte termijn behoefte is aan een adequate facilitering van de regionale afstemming van belangen als veiligheid, economie en recreatie, acht de VNG een grotere betrokkenheid van de gemeenten gewenst.

De vereniging schrijft de brief als commentaar op de nota Kustbalans 1995. Zij kan zich in grote lijnen vinden in de nota, vooral waar die constateert dat een alerte opstelling nodig is gezien een aantal onzekerheden, zoals de suppletieachterstand en het tekort aan financiele middelen daarvoor.

Een gesignaleerd probleem is de toenemende versteiling van de vooroevers. Volgens de VNG zou onderzocht ke worden of alternatieve technieken dan zandsuppletie haalbaar zijn. Op dit moment vindt er geen suppletie plaats van de diepere gedeelten onder de kust.

Rijksbeleid

De VNG bepleit verder een betere afstemming van het rijksbeleid op het gebied van het beheer van de kustzone. Nu is dat verdeeld over verschillende ministeries. Vooral grootschalige ontwikkelingen langs de kust, zoals de “beoogde” kustlocatie, vereisen in de ogen van de VNG door hun grote uitstraling een samenhangende visie van het rijk.

In dat verband wijst de VNG erop dat de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de gemeenten de laatste jaren duidelijk verbeterd is, maar dat de gemeenten nog niet altijd als belanghebbenden worden erkend. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de bestrijding van rampen en vervuiling.

Reageer op dit artikel