nieuws

Aanwijzingen Betuweroute naar de Tweede Kamer

bouwbreed Premium

Minister De Boer heeft de Tweede Kamer geinformeerd over haar voornemen om negen gemeenten een aanwijzing te geven om het trace van de Betuweroute op te nemen in hun bestemmingsplannen.

Deze aanwijzingen zijn nodig, omdat de gemeenten te kennen hebben gegeven geen planologische medewerking te willen verlenen aan de aanleg van de Betuweroute. Minister De Boer heeft mede namens haar ambtgenote van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer ingelicht met een uitgebreid dossier over de voorgeschiedenis.

In het kader van de tracewetprocedure hebben alle bij de Betuweroute betrokken gemeenten en provincies moeten aangeven of zij bereid zijn planologische medewerking te verlenen aan het trace van de Betuweroute zoals dat is opgenomen in het eerder dit jaar gepubliceerde Ontwerp-Tracebesluit. De provincies en de meeste gemeenten hebben zich daartoe bereid verklaard. De negen gemeenten die planologische medewerking weigeren krijgen gelijktijdig met de vaststelling van het Tracebesluit een aanwijzing van de Minister van VROM. Onderdeel van de procedure voor deze aanwijzingen op basis van artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vormt het in kennis- stellen van de Tweede Kamer van het voornemen daartoe. De Tweede Kamer kan desgewenst dit voornemen bespreken. Nadat de aanwijzing is gegeven hebben de gemeenten de mogelijkheid daartegen in beroep te gaan bij de Raad van State.

De negen gemeenten zijn de Zuid-Hollandse gemeente Heer- jansdam en de Gelderse gemeenten Lingewaal, Buren, Geldermalsen, Lienden, Kesteren, Valburg, Elst en Duiven. Zij hebben verschillende wensen inzake het Ontwerp-Trace Betuweroute naar voren gebracht, die naar het oordeel van beide ministers niet gehonoreerd ke worden. Sommige wensen liggen buiten de bandbreedte van de vastgestelde Planologische Kernbeslissing Betuweroute, zoals de wens om extra tunnels aan te leggen. Andere wensen passen niet binnen de uitkomsten van de hernieuwde besluitvorming naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Hermans.

Reageer op dit artikel