nieuws

Werkgelegenheid blijft zorg politieke partijen

bouwbreed

De dalende werkloosheid, die in de Troonrede werd genoemd, gaat de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 nog niet snel genoeg. Bevordering van de werkgelegenheid was dan ook een van de onderwerpen, die deze partijen bij de algemene beschouwingen aan de orde stelden

PvdA-fractieleider Wallage stelde de instelling van een ‘verbond van welwillenden’ voor. Overheid en werkgevers zouden daarin moeten afspreken hoe het bedrijfsleven meer langdurig werklozen aan het werk ke helpen. Als werkgevers daartoe bereid zijn, moeten er fiscale voordelen tegenover staan, aldus Wallage. “Zo niet, dan zullen ze moeten betalen voor het feit dat de overheid het aantal Melkertbanen met 80.000 voor de komende jaren vergroot.”

De overheid kan volgens D66 nog op een andere wijze iets doen ter bevordering van werkzekerheid. Om dat te bereiken moeten cao’s niet langer automatisch worden opgelegd aan niet-georganiseerde werkgevers en moet het mogelijk worden om weinig productieve werknemers min der te betalen dan het minimumloon.

D66 is van mening dat collectieve arbeidsovereenkomsten, waarin geen ernst wordt gemaakt met de creatie van laagbetaalde banen, niet langer aan de hele bedrijfstak opgelegd moeten worden.

Daar is de VVD het helemaal mee eens. VVD-fractieleider Bolkestein liet weten dat de liberalen in het minimumloon een drempel zien om laagbetaald werk te scheppen. Hij liet echter in het midden of het minimumloon daarom verlaagd zou moeten worden.

Oppositiepartij CDA pleitte op het punt van werkzekerheid voor betere ww-rechten voor tijdelijke krachten.

Overdrachtsbelasting

D66 ziet mogelijkheden om de overdrachtsbelasting op koopwoningen te verlagen. Dat is op zich aantrekkelijk omdat daarmee kan worden bereikt dat meer mensen bereid zullen zijn naar het werk te verhuizen. De dekking van dit voorstel moet volgens D66 worden gezocht in het ‘fiscaal steviger aanpakken van de auto-van-de-zaak.’

De oproep van het CDA voor een hogere kinderbijslag voor de minima zou volgens de PvdA gerealiseerd ke worden door verhoging van de kindertabel in de individuele huursubsidie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels