nieuws

Strenge Duitse eisen voor Nederlandse bouwproducten

bouwbreed

Alleen met Nederlandse bouwproducten ke Nederlandse aannemers in Duitsland de voordelen van de Nederlandse bouwmethoden benutten. De plaatselijke markt biedt vooralsnog geen vergelijkbare Duitse bouwproducten. De materialen die Nederlandse aannemers gebruiken, moeten wel voldoen aan de eisen die voor Duitse producten gelden.

De Nederlandse-Duitse Kamer van Koophandel Berlijn stelde over dit onderwerp in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken het rapport ‘Erfolgreicher Export von niederlandischen Bauprodukten nach Deutschland-Aspekte der Zulassung, Zertifizierung und Ueberwachung’ samen.

Daarin staat dat de voorschriften van de Duitse deelstaten onderscheid maken tussen drie soorten bouwmaterialen. De zogeheten geregelde producten staan vermeldt op de officiele lijst van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt). Deze benodigdheden voldoen aan de voorschriften die de lijst noemt of wijken er enigszins van af. Het gaat hierbij om producten waarvoor hoge veiligheidseisen gelden als draagbalken uit staalbeton, bouwstaal en steigermateriaal.

De niet-geregelde bouwproducten wijken over het geheel sterk af van de officiele lijst. Voor de vermelde benodigdheden moeten erkende keuringsinstituten een toelating afgeven.

De lijst van overige bouwproducten vermeldt materialen waarvoor geen technische bouwbepalingen of algemeen geaccepteerde technische voorschriften gelden. Hierbij gaat het om niet-essentiele producten voor de ruw- en afbouw en installatietechniek.

Erkenning

Het DIBt schrijft voor welke instituten certificaten mogen afgeven voor de producten uit de eerste twee categorieen en welke de kwaliteit ervan bewaken. De erkenningsprocedure voor de bestaande keuringsinstituten en aanverwante organisaties is nog niet volgens het nieuwe EU-recht afgesloten. Dat houdt in dat de lijst van toegelaten instellingen in de komende tijd nog zal groeien. IBBC-TNO uit Rijswijk komt al wel in het overzicht voor en is daarmee door de Duitse instanties erkend.

Duitsland accepteert tevens de bevindingen van Intron Certificatie uit Houten, KIWA Certificaten en Keuringen uit Rijswijk, SKG uit De Meern en SKH uit Huizen.

Attesten

In beginsel ke Nederlandse instanties na het invoeren van de Duitse wet op de bouwproducten alle keuringen en certificeringen van bouwproducten verzorgen die voor de Bondsrepubliek zijn bedoeld. In de praktijk zal dat doorgaans de meest simpele en goedkope oplossing zijn.

Het blijft een vraag of deze mogelijkheid daadwerkelijk wordt benut. Over het geheel genomen voeren momenteel de bevoegde Duitse keuringsinstituten de eerste beproeving voor Nederlandse producten uit en geeft daarvoor attesten af.

Vervolgens worden kwaliteitsbewaking en controle aan de bevoegde Nederlandse instanties overgedragen. Deze procedure hangt deels samen met het feit dat de Duitse opdrachtgevers buitenlandse keuringen en certificaten nog niet volledig accepteren.

Geregelde producten of materialen die over een algemene toelating voor gebruik in de bouw beschikken mogen alleen dan worden gebruikt wanneer een keurmerk aangeeft dat ze aan de Duitse normen voldoen. Deze bevestiging wordt of als verklaring door de producent afgegeven zonder tussenkomst van een keuringsinstituut of als certificaat van een bevoegde instantie. In beide gevallen moet de producent het desbetreffende product van dit zogeheten u-teken voorzien, hetzij op het product zelf, op de verpakking of op de nota van levering.

Risico’s

Zodra een materiaal op de lijst van het DIBt staat moeten de bijbehorende gegevens beschikbaar zijn. Voldoet het product niet aan de eisen maar wordt het wel gebruikt dan lopen producent en aannemer aanzienlijke risico’s. Plakt een producent het u-teken op zijn materialen zonder dat hij de benodigde toelating en certificering kan tonen dan handelt hij volgens de wet met voorbedachte rade tegen de voorschriften. Per overtreding dreigt dan een boete van DM100.000 waarbij elk ten onrechte beplakt product in beslag kan worden genomen. Een strafrechtelijk onderzoek volgt wanneer er schade is ontstaan aan vitale- of brandgevaarlijke bouwdelen waarop het u-teken ongeoorloofd prijkt.

Een aannemer die materialen zonder u-teken inkoopt en verwerkt is verantwoordelijk voor de schade die deze veroorzaken. De inkoop moet om die reden uitermate zorgvuldig gebeuren. De VOB stelt immers dat de aannemer de garantie moet geven dat zijn prestatie op het moment van oplevering de contractueel vastgestelde eigenschappen bezit, aan de algemeen geaccepteerde technische normen voldoet en geen gebreken vertoont. Het voorleggen van de toelatingen en certificeringen behoort tot de wettelijk geregelde oplevering.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels