nieuws

Stagnatie revitalisering van bedrijventerreinen

bouwbreed

De wet-Bodembescherming biedt genoeg mogelijkheden voor een meer integrale aanpak van saneringen. In de praktijk worden deze kansen nog te weinig benut. Plannen voor de aanpak van locaties en grotere gebieden dreigen daardoor te vertragen.

Volgens de toelichting op de milieuparagraaf uit de VROM-begroting voor 1997 doet dit verschijnsel zich ook voor bij de revitalisering van bedrijventerreinen, de landinrichting en de natuurontwikkeling. IPO, VNG en VROM werken onder de noemer ‘Beleidsvernieuwing bodemsanering’ (BEVER) samen de gevraagde integratie en decentralisatie uit. Eind dit jaar valt met de eerste resultaten te rekenen.

Ook in financieel opzicht kan de gang van zaken in de bodemsanering verbeteren. Het kabinet voert hiervoor een interdepartementaal beleidsonderzoek uit. De uitkomst moet de effectiviteit en de doelmatigheid van het beleid vergroten. Het rijk kan in de nieuwe opzet alleen financiele noodhulp verstrekken. Tot nog toe draagt het landsbestuur het overgrote deel van de kosten die de bodemsanering vergt. Ook anderen dienen echter aan de schoonmaak mee te betalen. Te denken valt aan het vormen van een saneringsfonds per bedrijfstak of aan een aanpak die uitgaat van een bepaalde doelgroep. Het onderzoek gaat tevens in op al dan niet intensievere vormen van cofinanciering en publiek-private samenwerking. Nadere aandacht gaat uit naar de wijze waarop het btw-tarief kan worden betrokken bij de activiteiten van de werkgroep ‘Vergroening belastingstelsel’. Eind dit jaar zal het interdepartementaal onderzoek zijn afgerond.

Beslag

Deze aanpak sluit welbeschouwd aan op het voornemen om ‘meer’ met ‘minder’ te doen. Het milieubeleid als geheel is erop gericht meer kwaliteit te leveren zonder dat dit een groter beslag legt op het milieu en de voor handen zijnde energie, biodiversiteit en ruimte. Dat stelt weer eisen aan de manier waarop bijvoorbeeld woningen en infrastructurele voorzieningen worden gebouwd. De Nota Milieu en Economie die begin volgend jaar verschijnt en het NMP3 dat later in 1997 volgt geven aan op welke wijze het beleid daarin kan voorzien. De beoogde sluiting van kringlopen vraagt maatschappelijke veranderingen. Verbetering en vernieuwing moeten echter niet alleen binnen de technologie plaats vinden. Te denken valt ook aan organisaties en instituten zodat bijvoorbeeld regelgeving innovaties stimuleert en initiatieven niet blijven steken in de fase van marktintroductie. Een technologische verkenning moet onder meer uitwijzen op welke manieren een doorbraak kan worden bereikt.

Het NMP3 geeft aan welke maatregelen ervoor ke zorgen dat de doelstellingen uit het NMP2 een praktisch beslag krijgen. Nu is al duidelijk dat niet alle voornemens in 2000 worden gehaald. Mede daardoor valt een andere uitvoering van het milieubeleid te overwegen. Milieukundig gezien verschuift de aandacht van saneren naar beheren en ontwikkelen. Het openbare bestuur doet steeds meer een beroep op de regels die de maatschappij zichzelf oplegt. Een grotere nadruk op de maatschappelijke betrokkenheid kan ertoe leiden dat de samenleving voorstellen doet voor een betere vorming en uitvoering van het milieubeleid.

Energiebelasting

Eind dit, begin volgend jaar worden de uitkomsten van de bestuursovereenkomst windenergie besproken. Een eventuele herziening moet wat meer schot brengen in de plaatsing van windturbines. VROM bereidt een afspraak met de gemeenten voor over het nemen van besluiten voor de energie-infrastructuur op Vinex-locaties. De fiscus komt de productie an duurzame energie en het besparen van energie tegemoet. De Tweede Kamer krijgt in de loop van 1997 de eerste jaarrapportage over de regulerende energiebelasting aangeboden. In de komende weken buigt de Tweede Kamer zich over de beleidsnota ‘Voertuigtechniek en brandstoffen (Milieu)’. Die moet ervoor zorgen dat het (vracht)verkeer minder schadelijke stoffen in de lucht blaast. De nota gaat tevens in op de fiscale maatregelen voor het verkeer die de werkgroep Vergroening in 1995 en 1996 inventariseerde.

Reageer op dit artikel