nieuws

Retoursysteem van Trespa vooral marketinginstrument

bouwbreed Premium

Het retoursysteem dat Trespa International nog dit jaar wil opzetten voor Nederland, Belgie en Duitsland, moet vooral worden gezien als service aan de afnemers.

Verwerkers van Trespa-plaatmateriaal ke binnenkort hun restmateriaal teruggeven aan de fabrikant in Weert, hoewel verbranding in de dichtstbijzijnde afvalverbrandingsinstallatie (avi) zowel economisch als vanuit milieu-oogpunt de voorkeur verdient. Trespa International is de eerste om toe te geven dat een retoursysteem vanuit milieu-oogpunt niet de meest voor de hand liggende oplossing is voor de verwerking van de zaagresten die bij de verwerkers van het plaatmateriaal vrijkomen. Dat concludeert het bedrijf uit een studie die in het kader van het Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik Afvalstoffen is uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM).

In de studie is nagegaan of een retoursysteem haalbaar is. Tevens is bekeken of vanuit economisch en milieu-oogpunt het materiaal het best kan worden gerecycled of verbrand. Het recyclen van het product blijkt geen milieuwinst op te leveren, doordat het transport en het vermalen van het voor 70% uit hout bestaande product veel te veel energie vergt. Verbranden blijkt een betere optie. Het ligt dan echter meer voor de hand daarvoor de regionale afvalverbrandingsinstallaties in te schakelen dan een inzamelingssysteem op te zetten en vervolgens op een plaats het afval te verbranden. Dat spaart immers een groot deel van het transport. Bovendien is een afvalverbrandingsinrichting beter uitgerust voor de verwerking van het materiaal dan de fabrikant.

Niet goedkoper

Uit marketingoverwegingen heeft Trespa echter besloten het retoursysteem toch in het leven te roepen, zodat “onze klanten de zekerheid hebben dat het afval verantwoord wordt verwerkt”.

Voor de verwerker biedt de nieuwe mogelijkheid echter geen financiele voordelen, want de tarieven die Trespa gaat hanteren zullen niet lager zijn dan die van de afvalverbrandingsinstallaties.

Het bedrijf, dat momenteel ook al de mogelijkheid bezit om afval te herverwerken of te verbranden, verwacht dat het Nederlandse afvalaanbod, dat nu zo’n 2500 ton per jaar bedraagt, na invoering van het retoursysteem met zo’n 20% zal stijgen. In Duitsland zal dat percentage, in verband met de gewijzigde milieuwetgeving, waarschijnlijk een stuk hoger zijn.

Of ook een retoursysteem ook voor bouw- en sloopafval kan worden opgezet, wordt momenteel nog onderzocht. Waarschijnlijk zullen voor de inzameling van dit afval sorteerbedrijven worden ingeschakeld die het vervolgens aanbieden bij een verbrandingsinstallatie.

Reageer op dit artikel