nieuws

‘Publieke armoede ligt op de loer’ Deel wegen provincies en gemeenten is slecht

bouwbreed Premium

Van de 95.0000 kilometer wegen die gemeenten en provincies beheren, verkeren 15.000 kilometer in slechte tot zeer slechte staat. De behoefte aan onderhoud zal door de steeds grotere belasting van wegen alleen maar toenemen. Slechts de helft van de gemeenten vindt het huidige kwaliteitsniveau van het wegennet acceptabel.

Deze conclusies zijn ontleend aan het onderzoek ‘Wegenbeheer en onderhoudsbehoefte’ van het Economisch Instituut Bouwnijverheid. Dit onderzoek werd gisteren gepresenteerd op de jaarlijkse Infradag van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers, die opdracht had gegeven tot het onderzoek.

Het gemeentelijke wegennet (ongeveer tachtig procent van alle wegen in Nederland) is de laatste jaren gegroeid. Niet alleen door nieuwe aanleg, maar ook door de ‘operatie-Brox’, waarbij een aantal rijkswegen is overgeheveld naar de gemeenten.

Het aandeel van de gemeenten in het totale wegennet steeg hierdoor met tien procent. De uitgaven van gemeenten aan beheer en onderhoud ( f. 2 miljard per jaar) is daarentegen gelijk gebleven. Sommige gemeenten zijn om die reden overgegaan tot verlaging van de kwaliteit van onderhoud.

Opvallend is dat de technische staat van de wegen minder wordt naarmate de beheerders een groter areaal te onderhouden hebben. Bij de grootste beheerders (meer dan 1,5 miljoen vierkante meter wegoppervlak in beheer) komen veel meer slechte wegen voor dan bij de kleine. Bij de grootste is twaalf procent van de open verharding zeer slecht en acht procent van de gesloten verharding. Bij de kleine beheerders is niet meer dan een procent van beide verhardingen zo slecht.

Private rijkdom

Volgens EIB-directeur Adri Buur is er over het algemeen sprake van een verslechtering van de kwaliteit van het wegennet. “Immers, het wegennet breidt zich uit, maar de middelen om de kwaliteit ervan op peil te houden nemen niet toe. In het voetspoor van het terugdringen van de uitgaven van de overheid dreigt een toename van private rijkdom in combinatie met publieke armoede. Het kwaliteitsdenken van de private sector (de particulier dus) is niet in dezelfde mate terug te vinden bij publieke voorzieningen.”

VNG

De zorg bij de NVWB rond het op peil houden van de wegen wordt nog versterkt door de herverdeling van het gemeentefonds, per 1 januari 1997. Ruim de helft van de gemeenten zal er, voor wat betreft de algemene middelen, financieel op achteruitgaan. Noodzakelijke bezuinigingen op onderhoud, een van de weinige begrotingsposten waar gemeenten autonoom over ke beslissen, zijn dan niet uit te sluiten. Gemeenten in de provincie Utrecht hebben reeds aangekondigd op deze wijze te zullen handelen.

Volgens voorzitter I. Opstelten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is er geen enkele reden om aan te nemen dat er minder of meer middelen beschikbaar komen voor wegonderhoud. Verder zijn er volgens Opstelten belangrijke kansen voor de sector, zoals het integraal beheer van de openbare ruimte, de groeiende aandacht voor veilig wegbeheer en risico-aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Reageer op dit artikel