nieuws

Overheid moet bedrijf helpen schoner te werken

bouwbreed Premium

Bestaande producten en productieprocessen ke in velerlei opzicht schoner worden gemaakt. Afnemers ke op hun beurt besluiten bepaalde producten niet meer af te nemen terwijl producenten ke beslissen minder milieuvriendelijke waren niet meer te fabriceren. Het laatste woord in deze zegt het bedrijfsleven. De overheid moet daarvoor de voorwaarden scheppen zodat ondernemingen eerder bereid zijn risico’s te nemen en nieuwe mogelijkheden te benutten.

De mate waarin dat gebeurt hangt echter ook af van de stappen die de buitenlandse concurrentie zet.De samenstellers van het Milieuprogramma 1997-2000 van VROM stellen dat in veel economische sectoren sprake is van grensoverschrijdende ketens. Producten die in Nederland worden gebruikt komen vaak uit het buitenland waar ze met de daar gebruikelijke methoden zijn gemaakt. Verbeteren, herontwerpen en heroverwegen van gevolgde productieprocessen moeten dan ook in dat internationale licht worden bezien. Voorstellen tot aanpak vallen niet altijd in goede aarde.

Handelsbeperkingen

Veel ontwikkelingslanden vinden dat andere landen niet het recht hebben uitspraken te doen over de wijze waarop producten tot stand komen. Veel geindustrialiseerde landen menen dat een meer milieuverantwoorde fabricage grote invloed uitoefent op het mondiale milieu.

Onder zekere voorwaarden valt dan te denken aan het gebruik van handelsbeperkingen om de aanbieders zover te krijgen hun waren aan de hand van de huidige milieunormen te vervaardigen.

Normering

In Nederland wordt in overleg met enkele bedrijfstakken en bedrijven begonnen met de experimentele ontwikkeling van een productgericht milieuzorgsysteem. Op termijn dient er een internationale normering te komen van productgerichte milieuzorg.

Dat moet dan weer aansluiten op de gangbare bedrijfsinterne milieuzorg. Begin volgend jaar verschijnt een aangepaste handleiding voor milieugerichte levenscyclusanalyses.

Daarnaast wordt een methode ontwikkeld die de resultaten van een levenscyclusanalyse laat meewegen in bijvoorbeeld de ontwikkeling van producten. Het rapport ‘ECO-indicator 95’ bevat de eerste praktische toepassing van een wegingsmethode die het bedrijfsleven inmiddels gebruikt. Het programma Schoner Produceren 2 dat VROM en Economische Zaken uitvoeren richt zich vooral op het middelgrote en kleine bedrijf. Het ligt in de bedoeling ondernemers zover te krijgen dat ze vrijwillig maatregelen treffen die de milieubelasting verminderen en die een wezenlijke bijdrage leveren aan de bedrijfseconomische versterking.

Reageer op dit artikel