nieuws

Nieuwe impuls voor filebestrijding

bouwbreed

Het kabinet geeft een nieuwe impuls aan de filebestrijding. De komende vier jaar wordt f. 2 miljard extra uitgetrokken ter verbetering van de mobiliteit. Het geld zal ten dele worden geinvesteerd in de infrastructuur.

Vorig jaar al kondigde minister Jorritsma aan dat de files een groot probleem zijn, en dat er iets aan moet gebeuren. De begroting voor 1997 is aangegrepen om serieus aan het werk te gaan. “Willen we ervoor zorgen dat bereikbaarheid en leefbaarheid in ons dichtbevolkte land voorop blijven staan, dan is een nieuwe impuls noodzakelijk”, aldus het kabinet.

De maatregelen die door premier Kok en de zijnen worden voorgesteld om de files te bestrijden, de mobiliteit te bevorderen en de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren staan vervat in twee nota’s: ‘Samen werken aan bereikbaarheid’ en ‘Transport in Balans’.

Prijsbeleid

De aanpak van het fileprobleem rust in essentie op twee pijlers. Enerzijds moeten de knelpunten in de infrastructuur versneld worden opgelost, anderzijds moet de automobiliteit worden teruggedrongen, door het invoeren van prijsbeleid.

In totaal is f. 2 miljard uitgetrokken tot en met het jaar 2000, waarvan f. 800 miljoen is bestemd voor extra investeringen, vooral in benuttingsmaatregelen. Een bedrag van f. 1,2 miljard zal worden besteed aan versnelling van poen. De nadruk ligt daarbij op de poen in de stadsgewesten, het openbaar vervoer en de achterlandverbindingen.

Corridors

Jorritsma legde in een toelichting uit dat bij die verbetering van de infrastructuur een nieuwe werkmethode zal worden gehanteerd.

“Het zal niet meer zo zijn dat we een stukje weg aanleggen, en vervolgens weer een en daarna weer een, zodat de file zich iedere keer een stukje verplaatst. We gaan de zaken corridorsgewijs aanpakken.”

In de begroting voor 1998

en het meerjarenprogramma 1998 – 2002 wordt aangegeven hoe de f. 2 miljard concreet zal worden besteed. Daarna is het zaak geld te reserveren voor de periode na 2000.

Doorstromen

Volgens minister Jorritsma moet worden gerekend op nog eens zo’n f. 4 miljard. Daarmee komt het totale pakket aan maatregelen op f. 6 miljard. Maar in ruil daarvoor is in 2005 dan wel de situatie gecreeerd dat de structurele files buiten de Randstad op de achterlandverbindingen nagenoeg zijn opgelost, dat het economisch verkeer rond en en naar de grote steden kan doorstromen en dat er rond die steden een samenhangend goederen- en personenvervoersysteem is opgetuigd met voorspelbare reistijden.

De minister heeft er daarom ook alle vertrouwen in dat het geld voor de filebestrijding er zal komen. “Het is simpel: als de centen er niet komen, zullen we onze doelen ook niet bereiken.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels