nieuws

Ministeries rekenen alle plannen door Infrastructuur gaat 35 miljard extra kosten

bouwbreed Premium

Om al genomen beslissingen over bereikbaarheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit te ke uitvoeren, is tot 2010 ongeveer f. 35 miljard extra nodig. Dit bedrag komt bovenop de bedragen die al zijn uitgetrokken voor de meerjarenplannen voor verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. Het bedrag is nodig voor allerlei soorten infrastructuur, rails, kennisinfrastructuur, bouwlocaties en monumentenzorg.

Dit staat in een vertrouwelijke notitie van de ministeries van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en VROM. De inventarisatie is voor intern overleg gemaakt op verzoek van de Interdepartementale Commissie Economische Structuur (Ices), een college van zes secretarissen-generaal. Het is een belangrijk ambtelijk voorportaal voor de ministerraad.

Premier Kok had de Ices vorig jaar gevraagd om een visie te geven op zaken als verkeer en ruimtelijke ordening in het licht van het bereiken van fysieke grenzen in ons land. Zo loopt het verkeer vast, wordt er in verhouding tot het bruto nationaal product te weinig geinvesteerd in weg- en kennisinfrastructuur en raakt de ruimte voor nieuwe woningbouwlocaties op.

Chronisch gebrek

De betrokken ministers zouden inmiddels ook al informeel gesproken hebben over het chronisch gebrek aan investeringsruimte waar zowel Verkeer en Waterstaat als VROM tegenaan lopen. Uitvoering van belangrijke plannen als het Tweede Structuurschema verkeer en vervoer en de Vinex dreigen daardoor slechts gedeeltelijk te ke slagen.

Zo zit minister Jorritsma met de financiering van de HSL-oost van Schiphol via Arnhem naar Duitsland. Oorspronkelijk was de gedachte dat deze lijn uit de middelen voor Rail 21 betaald zou ke worden. Dat budget gaat echter al volledig op aan andere uitbreidingen van het spoorwegnet. Wil de HSL-oost er nog voor 2010 komen, dan zullen er miljarden, gesproken wordt over zo’n f. 8 miljard, extra uit de hoge hoed getoverd moeten worden.

Hetzelfde geldt voor zogenoemde light-railverbindingen in de Randstad, volgens verkeers- en vervoersdeskundigen absoluut noodzakelijk om de congestieproblemen in de Randstad een beetje te beteugelen.

Ook minister De Boer heeft nog verschillende zaken op haar verlanglijstje staan, waarmee in de meerjarenramingen nog geen rekening is gehouden. Zo wil ze de kwaliteit van de steden opkrikken door meer en beter groen en het creeren van hoogwaardiger binnenstedelijke woningbouwlocaties.

Monumentenzorg

Staatssecretaris Nuis van Cultuur tenslotte wil f. 900 miljoen extra hebben voor de Monumentenzorg. Daarmee zou deze sector de opgelopen achterstanden ke inlopen.

Alles bij elkaar vragen deze zaken een bedrag van f. 35 miljard, die niet op de begrotingen voor volgend jaar en evenmin in de meerjarenramingen te vinden zijn.

Dit met uitzondering van een bedrag van f. 2,75 miljard. Daarvan is f. 2 miljard voor de bereikbaarheidsplannen van minister Jorritsma die zij afgelopen dinsdag heeft gepresenteerd. De resterende f. 750 miljoen gaan op aan de maatregelen die minister De Boer heeft aangekondigd om alsnog te proberen de milieudoelen op het gebied van de uitstoot van kooldioxide te halen.

In kringen rond het kabinet wordt ervan uitgegaan dat er deze kabinetsperiode geen beslissingen zullen worden genomen over alle gevraagde investeringen. Dat zal dan betekenen dat er bij de komende kabinetsformatie een fors robbertje over gevochten zal moeten worden.

Reageer op dit artikel