nieuws

‘Maatschappelijke betrokkenheid is belangrijk’ Plegt-Vos wil bouwen met zo min mogelijk tussenschakels

bouwbreed

“Wij denken niet meer uitsluitend vanuit een bouwwerk, maar ook vanuit de visie dat wij een maatschappelijk probleem als een huisvestingsvraagstuk dienen op te lossen.” Deze wat idealistische uitspraak zou een functionaris van bijvoorbeeld een woningcorporatie niet misstaan, maar hij is van de algemeen directeur van de Plegt-Vos Bouwgroep, mr. ing. Henny B.G. Olde Meule en hij deed die op een bijeenkomst waarop het vijftigjarig bestaan werd gevierd.

Op zijn kantoor in het landelijke Langeveen wil hij tegenover ons zijn ideeen nog wel wat verder uitwerken. Het blijkt dat het hem en zijn medewerkers niet alleen gaat om het ‘kille’ geldverdienen.

“Plegt -Vos heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid. We vinden het van groot belang dat we mee ke helpen een maatschappelijk vraagstuk zoals de woningbehoefte op te lossen. We moeten aan de andere kant natuurlijk de continuiteit van de onderneming in de gaten houden. Maar het een sluit het ander niet uit. Je moet voortdurend bezig zijn met de vraag: Waar liggen de problemen die moeten worden opgelost. Je kunt het ook anders zeggen: we zijn steeds aan het zoeken naar het antwoord op de vraag, wat de markt wil. Je kunt wel bouwwerken maken waar niemand behoefte aan heeft, maar daar schieten we niets mee op.”

Weinig schakels

Het streven van Plegt-Vos is, zo legt Olde Meule uit, maatschappelijk relevante producten te maken met, om kosten en tijd te sparen, zo weinig mogelijk tussenschakels. “Schijven die niet nodig zijn, moeten worden overgeslagen”, aldus de algemeen directeur. “We zijn ervoor een voor de consument zo optimaal mogelijk product te maken tegen zo laag mogelijk bedrag. Daarom moeten alle onnodige kosten veroorzakende tussenschakels worden overgeslagen.”

De voor de hand liggende vraag welke schakels dan wel ke worden verwijderd vindt mr. ing. Olde Meule niet zo gemakkelijk te beantwoorden. “Dat hangt namelijk sterk van het po af. De ene keer kan het zonder schakel A, maar die heb je een andere keer weer hard nodig. De volgende maal kan schakel B worden overgeslagen, maar die kun je bij een ander po niet missen, zonder het resultaat tekort te doen.”

De Plegt-Vos Bouwgroep werkt graag in teamverband bij de voorbereiding en realisering van bouwpoen. “Met name de organisatie en de procesbeheersing zijn aspecten waar de grootste aandacht naar uit gaat. In de bouwgroep wordt door de directeur gestimuleerd te werken volgens de principes van Total Quality Management (TQM). Het streven is om het in een keer goed te doen. De medewerkers niet primair stimuleren om ‘harder’ te werken, maar om ‘beter’ te werken. Wijsheid en rechtvaardigheid zijn de pijlers van de bedrijfsvoering. Wijsheid in het bepalen van de ondernemingskoers en rechtvaardigheid naar het personeel en de klanten.”

Vanaf begin

Heel belangrijk vindt Olde Meule het dat zijn bedrijf van het begin van het bouwproces af meedoet. De organisatie bij Plegt Vos is dan ook zo opgezet, dat dit mogelijk is. “Het integrale denken” staat op de voorgrond bij het Langeveense bedrijf.

“Bij de eerste uitvoeringsfase, de eventuele bodemsanering en het grondwerk, kan een van onze werkmaatschappijen al zijn betrokken en we ke ‘erbij blijven’ tot en met de verkoop van de woningen.”

De ervaring is dat zo het gehele logistieke proces efficienter kan verlopen. In de korte tijd – ruim een jaar – dat Olde Meule in dienst is van Plegt-Vos is hij onder meer bezig geweest met de harmonisatie; met het afstemmen van de primaire bedrijfsprocessen in de werkmaatschappijen. “We willen uniforme processen en een uniform karakter van de werkmethodes om de samenwerking te optimaliseren.”

Vruchten

De algemeen directeur ziet al de vruchten van zijn arbeid. “Je ziet dat de kleinere werkmaatschappijen in in positieve zin worden meegezogen met de grotere zusters naar een omvangrijker niveau.

Plegt-Vos Wegenbouw is daar een goed voorbeeld van. Door meer mee te doen met de woningbouwpoen van Vastgoedontwikkeling draagt Wegenbouw veel meer bij aan de omzet.”

Volgens Olde Meule is het proces nog in volle gang. “Er is een verschil in mentaliteit tussen degene, die commercieel denkt en het werk binnen moet brengen en degene, die met de uitvoering is belast. Mijn taak is onder meer deze mensen tot elkaar te brengen en de processen goed te laten verlopen. Ik ben realistisch genoeg om te weten, dat we weliswaar op de goede weg zijn, maar dat we er nog niet zijn. Eerlijk gezegd: we zullen nooit ke zeggen, dat we er zijn. Het is een continu proces waaraan we blijven werken. Ik zal altijd zeggen: Het kan morgen beter, ook tegen mijzelf. Niet als verwijt, maar als een stimulans om voort te gaan met het verbeteren van de processen.”

Voorbeeldpoen van een integrale aanpak waarin alle disciplines van de bouwgroep waren betrokken, zijn het uitbreidingsplan Markgraven Oost in Almelo, ontwikkeling van 1000 woningen in Arnhem en Nijmegen en de herontwikkeling van een ziekenhuisterrein en het V en D-complex in

Hengelo.

Ook in bouwteamverband en uit aanbestedingen worden de nodige poen uitgevoerd, zoals poen voor onderwijs en gezondheidszorg. Tevens worden jaarlijks ongeveer 500 woningen rechtstreeks aan particulieren verkocht. “Deze woningen worden door middel van innovatieve productiesystemen in veel variaties ontwikkeld en gebouwd. In toenemende mate worden we door gemeenten gevraagd deelgebieden met plannen in te vullen.”

Plegt Vos Bouwgroep passeert de f. 200 miljoen omzet

De Plegt-Vos Bouwgroep uit Langeveen verwacht in dit jubileumjaar de f. 200 miljoen omzet te passeren. Dat resultaat bereikt zij met ruim 500 medewerkers. Jan Plegt heeft vijftig jaar geleden het bedrijf opgericht. Zijn zonen Gerrit, Joan en Frans namen het in 1961 van hun vader over. Onder hun leiding groeide het bedrijf en kwamen er meer grote opdrachten binnen. In 1991 kwam een fusie tot stand met Vos Bouw, wat leidde tot der Plegt-Vos Bouwgroep BV. Onder de hoed van de Plegt Vos Bouwgroep vallen nu vier kernactiviteiten: Vastgoedontwikkeling, Uitvoerende bouw, Infrastructuur en Milieu alsmede Handel en toelevering. De werkmaatschappijen van Vastgoedontwikkeling ontwikkelen poen, dragen zorg voor de risico’s en financiering. In geval van scholen, kantoren en bedrijfshuisvesting kent men ook koop-, huur- en leasevarianten. De werkmaatschappijen van de Uitvoerende bouw voeren in Nederland en in de Duitse grensstreek woningbouw- en utiliteitspoen uit, zoals op het ogenblik in Gouda de bouw van 216 koop- en huurwoningen (een eigen ontwikkeling) van f. 40 miljoen het stadhuis van Assen eveneens voor f. 40 miljoen en een warmtekrachtcentrale in de Botlek in opdracht van Stork Ketels. De werkmaatschappijen van Infrastructuur en Milieu (o.a. Envinex Milieutechniek) werken aan wegen, rioleringen en terreinverhardingen, en zijn betrokken bij de integrale ontwikkeling en uitvoering van nieuwbouwlocaties. Handel en toelevering levert via de werkmaatschappij Balderhaar BV zand en Megamixmortels. De overige werkmaatschappijen in dit segment zijn facilitaire bedrijven ter ondersteuning van de bouwactiviteiten van de groep. De directie van de groep wordt gevormd door een team onder voorzitterschap van mr. ing. Henny B.G. Olde Meule (41). De drie gebroeders Plegt hebben onlangs als directeur afscheid genomen, maar zij blijven nog ‘in wat bescheidener vorm’ met het bedrijf verbonden. Het hoofdkantoor van de Plegt-Vos Bouwgroep is gevestigd in Langeveen; er zijn verder vestigingen in Apeldoorn, Assen, Bemmel, Hoogeveen, Nijmegen, Oldenzaal, Vriezenveen en Wettringen. Gedacht wordt nog aan een uitbreiding in de Randstad.

Een ontwikkeling van Plegt-Vos is het Gerarduspark in Hengelo (O).

Het hoofdkantoor van de Plegt-Vos Bouwgroep BV in Langeveen.

In Gouda bouwt Plegt-Vos 216 koop-en huurwoningen.

Reageer op dit artikel