nieuws

Kabinet: Verschillen lokale lastendruk moeten kleiner

bouwbreed

De gemeentelijke lasten voor meerpersoonshuishoudens zijn in 1996 gemiddeld f. 962 per woonruimte, maar er zijn aanzienlijke verschillen in tarieven tussen de verschillende gemeenten. Dat constateert het kabinet in de nota-Lokale Lastendruk, die bij de Miljoenennota naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het kabinet wil die verschillen in de komende jaren verkleinen door de nieuwe verdeling van het Gemeentefonds als gevolg van de nieuwe Financiele Verhoudingswet, die naar verwachting in 1997 in werking treedt en door de uniformering van methoden van afvalverwerking.

In een tien-stappenplan heeft het kabinet vastgelegd hoe de verschillen ke worden verkleind. Naast het nadrukkelijk in de gaten houden van allerlei ontwikkelingen gaat het kabinet bij de introductie van nieuw rijksbeleid de financiele gevolgen voor de gemeentelijke uitgaven in beeld brengen. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan een grote ergernis van de gemeenten, die vooral bij decentralisaties wel de bijbehorende geldstromen krijgen, maar geen tegemoetkoming in extra kosten voor onder meer huisvesting en kantoorkosten voor het extra personeel.

Met de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG en het Interprovinciaal Overleg IPO wil het kabinet tot afspraken komen om de extra opbrengsten om de extra opbrengsten van de ozb als gevolg van de wet-WOZ om te zetten in tariefverlaging.

Reageer op dit artikel