nieuws

Corporaties onderschrijven rapport van Rekenkamer

bouwbreed

De landelijke centrales van woningcorporaties Nationale woningraad en NCIV zijn het eens met de conclusies van de Algemene Rekenkamer over het toezicht op de corporaties. Ook ke zij zich vinden in de voorstellen ter verbetering van dat toezicht.

onderdag kwam het rapport van de Algemene Rekenkamer over de werking van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). In dit besluit staan de gedragsregels opgenomen en wordt voorgeschreven hoe het toezicht op corporaties moet worden uitgeoefend. De Rekenkamer spreekt van een in potentie goed systeem, dat echter enkele lacunes vertoont die moeten worden opgevuld, en dat beter moet worden nageleefd door corporaties en gemeenten zowel als het rijk.

NWR en NCIV zijn het daarmee eens. Zij wijzen er ook op dat de laatste tijd veel actie is ondernomen om het in 1993 geintroduceerde toezichtsysteem te verbeteren. Staatssecretaris Tommel heeft een aantal regels aangescherpt, er is een gedragscode voor woningcorporaties geintroduceerd, er zijn handboeken opgesteld over het intern toezicht en het afleggen van verantwoording over de volkshuisvestelijke prestaties. Thans wordt ook de laatste hand gelegd aan een accountantsprotocol.

De gesignaleerde tekortkomingen worden door NWR en NCIV onderschreven. Wel vragen zij begrip voor de problemen waar de Rekenkamer op is gestuit. Het onderzoek heeft zich namelijk gericht op de eerste jaren na invoering van het besluit, 1993 en 1994.

Dat waren nu net de jaren dat zich “turbulente ontwikkelingen in de volkshuisvesting” voordeden, aldus de centrales. Het ministerie VROM zat midden in een rumoerige reorganisatie van het Directoraat-generaal van de volkshuisvesting, de sociale huursector was nog maar net verzelfstandigd, stond aan de vooravond van de bruteringsoperatie, en was vooral druk bezig met het aanpassen van de organisatie op de nieuwe wet- en regelgeving. Ook de gemeenten moesten nog wennen aan hun nieuwe rol als toezichthouder namens het rijk.

Het is dus niet meer dan logisch dat door alle betrokkenen niet altijd voldoende aandacht geschonken is aan de invulling van het toezicht. NWR en NCIV onderschrijven daarom ook de aanbeveling van de Rekenkamer om het toezichtsysteem niet te wijzigen en de komende drie jaar stug door te werken aan een verdere verbetering van de invulling ervan. In het reguliere overleg met Tommel zullen NWR en NCIV voorstellen doen om de nog openstaande kwesties bij het toezicht op te lossen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels