nieuws

Bouwbeleid richt zich op techniek en innovatie

bouwbreed

Het bouwbeleid van staatssecretaris Tommel richt zich in 1997 op technologische ontwikkeling en innovatie. Samen met Economische Zaken wil de bewindsman met de marktpartijen hierover een “richtinggevende dialoog” beginnen.

Volgens Tommel zijn technologische ontwikkeling en innovatie onontbeerlijk voor de versteviging van de nationale en internationale concurrentiepositie van de bouwnijverheid. In dit verband staat de bedrijfstak voor een aantal uitdagingen. Zo moet de consument meer centraal komen te staan in het bouwproces, omdat steeds meer sprake is van een kopersmarkt. Verder kan de samenwerking tussen de diverse schakels in de bouwketen worden verbeterd. Het niveau van research en development in de bouw moet worden verhoogd. En het bouwproces kan verder worden geindustrialiseerd. In het kader van de Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid zal over techniek en innovatie worden gesproken.

De overheid wil verder als opdrachtgever impulsen geven aan dit proces op het gebied van ondergronds bouwen (VROM onderzoekt de wenselijkheid en mogelijkheid van ruimtelijke planning van de ondergrond), duurzaam bouwen en arbeidsomstandigheden. Dat gebeurt door middel van prestatiecontracten.

Over duurzaam bouwen (dubo) wordt in de begroting van VROM gemeld dat de ministeries van VROM en EZ, de Nationale woningraad, het NCIV, de Woonbond, EnergieNed en Novem een intentieverklaring voorbereiden om te komen tot een convenant duurzaam bouwen. In dit convenant moeten afspraken worden vastgelegd over de integratie van duurzaam bouwen in bestaande en nieuwe woningen. De intentieverklaring moet zo kort mogelijk na Prinsjesdag worden ondertekend, het eigenlijke convenant staat op de rol voor eind 1996.

Evaluatie dubo

In 1997 wordt verder de werking van het eerste plan van aanpak duurzaam bouwen geevalueerd, en zal het Nationaal Pakket Woningbouw worden geactualiseerd. Volgens Tommel gaat het goed met dubo: “de uitvoering van beleidsmaatregelen is goed op gang en kent blijvend hoge prioriteit”.

Als extra impulsen zijn er de tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen, die mogelijk nog in 1996 zal worden gewijzigd, en de voorbeeldpoen duurzaam bouwen. Voor deze dubo-voorbeeldpoen is in totaal f. 12,5 miljoen beschikbaar.

Regelgeving

Op het terrein van de regelgeving meldt de VROM-begroting dat er verschillende aanpassingen van de bouwregelgeving in voorbereiding zijn, bijvoorbeeld op het gebied van aanpasbaar bouwen en milieu. De energieprestatienorm zal in dit kader met ingang van 1998 worden aangescherpt. Gedacht wordt aan een energieprestatiecoefficient van 1,2 voor de woningbouw. Wel zal eerst worden bekeken wat de gevolgen hiervan zijn voor de bouwkosten.

Verder zal mede naar aanleiding van de evaluatie van de Woningwet en het Bouwbesluit worden bezien of er nog meer kan worden gedereguleerd. Dit wordt ook in Europees kader opgepakt.

Ander aandachtspunten in het bouwbeleid van Tommel tenslotte zijn het aanbestedingsbeleid, ondersteuning van onderzoek naar de behoefte aan personeel, en de evaluatie van Europese bouwregelgeving. De staatssecretaris streeft ernaar in Brussel een coordinatiepunt voor de bouwsector tot stand te brengen, en is hiervoor contacten aangegaan met de bouw in de omringende landen.

Technologische ontwikkeling en innovatie zijn onontbeerlijk voor de versteviging van de nationale en internationale concurrentiepositie van de bouwnijverheid, zo vindt coordinerend bouwbewindsman Tommel. Foto: Ton Borsboom

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels