nieuws

Baggerdepot Hollandsch Diep houdt rechters bezig

bouwbreed

De rechters J. Bakker, W. Eekhof en W. Hammerstein van de Raad van State, achten het noodzakelijk om persoonlijk naar Willemstad te komen om te beoordelen in hoeverre het door Rijkswaterstaat in het Hollandsch Diep geplande baggerdepot visuele hinder veroorzaakt. Dat maakten ze duidelijk toen ze in Den Haag de beroepen behandelden die zijn ingesteld tegen respectievelijk de milieu- en lozingsvergunning voor het depot.

Het gebeurt vrij zelden dat rechters van de Raad van State de situatie ter plaatse in ogenschouw gaan nemen. Vertegenwoordigers van de voor- en tegenstanders van het depot en de rechters spraken af elkaar op 27 september te treffen voor het gemeentehuis in Willemstad, waarna de observatietoer, in juridische kringen descente geheten, kan beginnen.

De discussies over het gewraakte baggerdepot lopen al weer enige tijd hoog op. Rijkswaterstaat wil de wateren rond het Hollandsch Diep saneren; er zou veel verontreinigd slib op de bodems liggen. Wanneer het zo verspreid ligt, zou de situatie moeilijk beheersbaar zijn. Daarom zou de boel afgegraven moeten worden om het vervolgens ergens geconcentreerd op te slaan. Dat zou moeten gebeuren binnen een ringdijk, gepland tussen Numansdorp en Willemstad in het Hollandsch Diep.

Het gebied binnen de ringdijk wordt eerst 50 m uitgegraven waarna het slib hier wordt gestort. Het is de bedoeling van Rijkswaterstaat om op den duur het stort zo af te werken, dat het onder water kan komen te liggen. Wanneer de ringdijk later tot twee meter onder het wateroppervlak wordt verlaagd, is er niets meer van te zien.

Veel vragen

Dat is ook de reden waarom de vergunningverlenende instantie, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, zich niet zo druk maakt om de visuele hinder. De gemeente Willemstad, met zijn beschermde stadsgezicht, is wel fel tegen. Willemstad strijdt al jaren voor een alternatieve vestigingsplaats: de locatie-Midden-Voorland, vlak bij Klundert. Daar zou minder gevaar voor visuele hinder zijn. Klundert heeft zich echter al tegen verklaard.

Het is nu de tweede keer dat de kwestie bij de Raad van State aan de orde komt. Vorig jaar werd om schorsing van zowel de lozings- als de milieuvergunning verzocht. Dat verzoek werd toen toegewezen omdat het voor de behandelende rechter onduidelijk was of de vergunningen wel voldoende waren voorbereid door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Er is weliswaar een Milieu Effecten Rapportage uitgevoerd, maar die zou nog te veel vragen oproepen. Door de schorsing kon Rijkswaterstaat niet verder met de voorbereidingen voor de aanleg van het depot.

Zelfs wanneer de procedures aangaande de lozings- en milieuvergunning zijn afgerond, kan het depot nog niet aangelegd worden. Dan moet de kwestie namelijk nog in planologische zin worden geregeld. Het baggerdepot zal ingetekend moeten worden in een bestemmingsplan. Omdat de gemeente Willemstad tegen de huidige vestigingsplaats van het depot is, levert dat problemen op.

Sinds kort kent de Wet op de Ruimtelijke ordening echter een nieuwe regeling: de zogenoemde Nimby-wet. Hiermee kan het landelijk bestuur, in dit geval minister de Boer van VROM, een bestemmingsplan opzij schuiven om vervolgens gewoon te bepalen dat het depot op de voorgestelde plaats moet komen.

Nimby

Rob Smits, pomanager bij Rijkswaterstaat, kondigde deze week aan dat er met de Nimby-wet gewerkt gaat worden als de lozings- en milieuvergunning ongeschonden uit de procedure bij de Raad van State komen.

De advocaat van de gemeente Willemstad, P. Overwater, wijst er op zijn beurt op dat ook tegen Nimby-beschikkingen beroep open staat bij de bestuursrechter. Hij zal die mogelijkheid zeker in overweging nemen. Overwater vindt namelijk dat tot nu toe onvoldoende is aangegeven waarom de huidige locatie de voorkeur krijgt boven de Midden Voorland. “Dat zullen ze bij een planologische afweging zeker moeten uitleggen.”

Nadat de rechters in Willemstad zijn geweest zullen ze een aantal weken nodig hebben om een uitspraak voor te bereiden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels